Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Her følger viktig informasjon til både produsenter/leverandører og brukere av hjullastervekter:

Til brukere av hjullastervekter

Justervesenet fører tilsyn med hjullastervekter som er i bruk, og fakturerer gebyr for tilsynet. Regelverket setter noen krav til deg som bruker av hjullastervekt:

  • Vekt påmontert hjullaster som brukes ved økonomiske oppgjør er underlagt krav fastsatt med hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid.
  • Bruker plikter å bistå slik at tilsynet lar seg gjennomføre, blant annet med å oppgi hvor hjullastervektene befinner seg.
  • Bruker er ansvarlig for at måleredskap oppfyller alle krav i gjeldende regelverk. Dersom det er grunn til å tro at vekten ikke lenger oppfyller disse kravene, skal bruker straks kartlegge og rette problemet, eller slutte å bruke vekten. Hvis en plombe er brutt, kan ikke måleredskap brukes før plombebruddet er meldt fra til Justervesenet.

Dersom Justervesenet finner at vekten ikke oppfyller kravene i regelverket, vil dette medføre et avviksgebyr.

Les mer om krav til hjullastervekter i forskrift om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder

Til leverandører/produsenter av hjullastervekter

Krav om samsvarsvurdering ved salg
Vekt påmontert hjullaster skal være samsvarsvurdert (førstegangsverifisert) før den tas i bruk til økonomiske oppgjør. Det er produsenten av vekten eller dennes autoriserte representant, som er ansvarlig for at en vekt som selges til bruk ved økonomisk oppgjør er samsvarsvurdert.

Produsent eller dennes autoriserte representants plikter
Produsenten, eller dennes autoriserte representant, må være kjent med sine plikter slik at måleredskap som selges er samsvarsvurdert før det tas i bruk til økonomisk oppgjør.

Tilrettelegging for teknisk kontrollorgan (TKO)
For at et teknisk kontrollorgan skal kunne gjennomføre en samsvarsvurdering, er det nødvendig at all tilgjengelig dokumentasjon som er påkrevd i henhold til MID (EUs måleinstrumentdirektiv) er tilgjengelig. Relevant dokumentasjon er typegodkjenning, sertifikater o.l.

Det er vanlig at et teknisk kontrollorgan i sine leveringsbetingelser krever at den som har søkt om samsvarsvurderingen (produsent eller dennes autoriserte representant) skal være behjelpelig med å få utført nødvendige tester. Slik hjelp kan for eksempel være praktisk tilrettelegging, og å sørge for at nødvendig utstyr og personell er tilgjengelig.

Den som har søkt om samsvarsvurderingen har ansvaret for den praktiske tilretteleggingen hos den som har kjøpt vekten (bruker). Dette betyr at dersom bruker ikke bistår i tilstrekkelig grad, anses leveringsbetingelsene for samsvarsvurderingen å være brutt. Konsekvensen er at samsvarsvurderingen ikke kan gjennomføres og at vekten dermed ikke kan tas i bruk.

Ytterligere informasjon
Dersom dere har behov for ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.

Se også denne siden for kontaktinfo til våre distriktskontor

Sist endret 23. juni 2020