Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Verda si felles tid (UTC) er tilgjengeleg med ei uvisse på rundt 1 ms via NTP (Network Timing Protocol) på ntp.justervesenet.no.

ntp

NTP-tjenester frå Justervesenet
ntp.justervesenet.no – gratis open teneste

Konfigurasjon av Windows tidsteneste: http://technet.microsoft.com/en-us/library/a0fcd250-e5f7-41b3-b0e8-240f8236e210%28v=ws.10%29#BKMK_Config

Installasjon av NTP-software (Windows): http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html

Justervesenet ter ikkje på seg noko ansvar knytte til bruk av informasjon i lenkjane over.

NTP-tenester etter nærmare avtale:
– Redundant synkronisering over to nettverk
– Logging og overvaking av klientane si NTP-tid mot UTC(JV)
– Autentisert/kryptert tid

Meir informasjon om NTP: http://www.ntp.org/

Sist endret 7. oktober 2019