Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Nærings- og fiskeridepartementet innførte i 2016 årsavgift etter omsetning for fiskemottak.

Bakgrunnen for ny finansieringsmodell
Den tradisjonelle tilsynsformen med periodevise kontroller ga ikke den nødvendige fleksibiliteten for å imøtekomme tilsynets formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser. Andre tilsynsformer, som stikkprøvekontroller, kontroller basert på risikovurderinger, og informasjonskampanjer er mer effektive og treffsikre.

Innføring av årsavgift etter omsetning
Årsavgiften gir både Justervesenet og bransjen større forutsigbarhet. I tillegg vil Justervesenet få den fleksibiliteten som er nødvendig for å utøve tilsyn der det trengs mest.

Fra § 6-3 i forskrift om målenheter om måling, som omhandler årsavgift for tilsyn med fiskemottak, heter det blant annet:

Mottaker skal betale avgift for tilsyn med målinger i forbindelse med mottak av fisk på fiskemottak.

Avgiften er 0,58 promille av omsetning, dvs. pris per vektenhet multiplisert med veiet kvantum fisk slik pris og veiet kvantum fremkommer av forrige års utfylte sluttsedler. Avgiften skal likevel ikke være mer enn 300 000 kroner. Årsavgift på mindre enn 1 000 kroner kreves ikke inn.

For foretak stiftet i løpet av avgiftsåret legges omsetning av fisk som er landet hos mottaker slik det fremkommer av utfylte sluttsedler per 30. november i stiftelsesåret, til grunn for beregning av tilsynsavgift i stiftelsesåret.

Foretak som avvikles i løpet av tilsynsåret, plikter å umiddelbart informere Justervesenet om dette. Avgiften etter annet ledd avkortes forholdsmessig, slik at den måneden melding om avvikling kom inn til Justervesenet, er den siste måneden som inngår i grunnlaget for avgiften.

Mottak som lander mindre enn 10 tonn omfattes ikke av årsavgiften.

Hva innebærer det i praksis?
Årsavgiften betales uavhengig av om mottaket får besøk eller ikke det gjeldende året. På denne måten er alle berørte med på å betale kostnadene ved tilsyn, og bidrar med dette til at tilliten til bransjen opprettholdes.
Det forventes betydelig økning i effekten av tilsynet når Justervesenet kan tilpasse seg risikobasert tilsyn, og samordnet tilsyn med andre myndigheter.

Det skal lønne seg å etterleve regelverket
Årsavgiften dekker kostnadene ved Justervesenets planlagte tilsyn av bransjen. Dersom Justervesenet avdekker brudd på regelverket, vil det i tillegg bli gitt et avviksgebyr. Dette er for 2018 satt til 5280,- per pakkelinje og per måleredskap, og er basert på gjennomsnittlige oppfølgingskostnader for det aktuelle tilsynsområdet.

Les mer om fiskemottak og årsavgift her.

Les mer om bakgrunnen for årsavgift her.

Se også vår spørsmål og svar-side.

Fant du ikke det du så etter, eller ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med oss.

Sist endret 8. august 2018
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/regelverk/justervesenets-arsavgift-og-gebyrer/fiskemottak">
Twitter
LinkedIn
MENY