Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Nærings- og fiskeridepartementet innførte i 2016 årsavgift etter omsetning for fiskemottak.

Bakgrunnen for ny finansieringsmodell
Den tradisjonelle tilsynsformen med periodevise kontroller gir ikke den nødvendige fleksibiliteten for å imøtekomme tilsynets formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser. Andre tilsynsformer, som stikkprøvekontroller, kontroller basert på risikovurderinger, og informasjonskampanjer er mer effektive og treffsikre.

Innføring av årsavgift etter omsetning
En årsavgift vil gi både Justervesenet og bransjen større forutsigbarhet. I tillegg vil Justervesenet få den fleksibiliteten som er nødvendig for å utøve tilsyn der det trengs mest.

Fra § 6-3 i forskrift om målenheter om måling, som omhandler årsavgift for tilsyn med fiskemottak, heter det blant annet:

Selskap som eier ett eller flere fiskemottak hvor det utføres målinger i forbindelse med mottak og pakking av fisk, og eventuelt pakking av prosessert produkt av mottatt fisk, skal betale årsavgift for disse målingene. Dette gjelder likevel ikke selskaper som mottar mindre enn 10 tonn vill fisk per år i første hånd.

Årsavgiften er 0,19 promille av selskapets omsetning som fremgår av siste årsregnskap, men likevel ikke mer enn kr 300 000. Årsavgift på mindre enn kr 1 000 kreves ikke inn.

Foretak som ikke er omfattet av innsendingsplikten i regnskapsloven § 8-2, skal innen 30. juni hvert år uoppfordret oversende regnskap for foregående år til Justervesenet.

Nystiftede fiskemottak

For nystiftede foretak innsendes omsetningstall per 30. november uoppfordret til Justervesenet senest 5. desember i etableringsåret. Omsetning per 30. november legges til grunn ved beregning av tilsynsavgift i stiftelsesåret.

Mottak som lander mindre enn 10 tonn omfattes ikke av årsavgiften.

Hva innebærer det i praksis?
Årsavgiften betales uavhengig av om mottaket får besøk eller ikke det gjeldende året. På denne måten er alle berørte med på å betale kostnadene ved tilsyn, og bidrar med dette til at tilliten til bransjen opprettholdes.
Det forventes betydelig økning i effekten av tilsynet når Justervesenet kan tilpasse seg risikobasert tilsyn, og samordnet tilsyn med andre myndigheter.

Det skal lønne seg å etterleve regelverket
Årsavgiften dekker kostnadene ved Justervesenets planlagte tilsyn av bransjen. Dersom Justervesenet avdekker brudd på regelverket, vil det i tillegg bli gitt et avviksgebyr. Dette er for 2018 satt til 5280,- per pakkelinje og per måleredskap, og er basert på gjennomsnittlige oppfølgingskostnader for det aktuelle tilsynsområdet.

Les mer om fiskemottak og årsavgift her.

Les mer om bakgrunnen for årsavgift her.

Se også vår spørsmål og svar-side.

Fant du ikke det du så etter, eller ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med oss.

Sist endret 24. januar 2018
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/regelverk/justervesenets-arsavgift-og-gebyrer/fiskemottak">
Twitter
LinkedIn
MENY