Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Den som eier et måleredskap er ansvarlig for at det oppfyller kravene i regelverket, noe som bl.a. betyr at måleredskapet må være godkjent for sitt bruk og at målingene som foretas er korrekte. Justervesenet stiller i utgangspunktet ikke krav til hva den enkelte bedrift gjør for å kontrollere dette, men vil ved tilsyn gi pålegg om retting og i enkelte tilfeller stansing av måleredskaper dersom man avdekker avvik fra regelverket.

Justervesenet kan imidlertid pålegge enkeltbedrifter internkontroll for måleredskaper for å sikre at krav i lover og forskrifter blir oppfylt. I praksis betyr dette at bedriften har et system for og selv sørger for at utstyret blir kontrollert, i stedet for at Justervesenets kontrollører gjør det. Justervesenet vil fortsatt føre tilsyn med disse bedriftenes måleredskaper, men da i form av en gjennomgang av internkontrollsystemet.

Hva er internkontroll?

Internkontroll er systematiske tiltak bedriften har opprettet for å sikre at egenkontrollen av måleredskaper planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav i lover og forskrifter. Et godt internkontrollsystem innebærer bl.a. at bedriften

•  har oversikt over regelverket som gjelder for de måleredskapene bedriften bruker
•  har en plan for kontroll og vedlikehold av måleredskapene
•  dokumenterer kontroller som blir utført
•  sørger for at alle som bruker måleredskapene har kunnskap om bruk av disse
•  har rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik
•  dokumenterer avvik
•  har rutiner for systematisk gjennomgang av internkontrollen

For bedrifter med etablerte kvalitetsstyringssystemer (for eksempel ISO 9001) vil det bety at man tar i bruk disse systemene også på det måletekniske området. Enkelte bedrifter har innført internkontroll på sine måleredskaper fordi de selv anser dette som en viktig del av kvalitetsstyringen eller fordi kundene krever dette.

For hvem gjelder krav om internkontroll?

Justervesenet stiller krav om internkontroll på måleredskaper kun til brukere som har fått pålegg om dette gjennom forskrift eller enkeltvedtak.

Noen få bedrifter har fått krav om internkontroll gjennom enkeltvedtak. Typisk for disse bedriftene er at de har:

  • etablerte internkontrollsystemer og måleteknisk kompetanse.
  • et stort antall måleredskaper.
  • en krevende logistikk for kontroll.

Et slikt vedtak blir imidlertid ikke gjort uten at det har vært dialog med brukeren om dette i forkant.

I tillegg stiller forskrift om krav til elektrisitetsmålere krav om et internkontrollsystem hos brukerne. Dette betyr at alle nettselskaper er pålagt internkontroll med alle måleredskaper som omfattes av den forskriften

Forskrift om krav til internkontrollsystem for målinger m.m.

For brukere som er pålagt krav til internkontroll av Justervesenet, gjelder bestemmelsene i forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskaper og målinger.

Kontaktperson: Chau Quynh Duong

Sist endret 25. november 2019