Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet observerer at det i dagens marked blir stadig mer aktuelt med målesystemer som kompenserer visning av utmålt mengde for variasjoner i temperatur. I den anledning ønsker vi å informere om hva du som produsent, leverandør eller eier av et slikt målesystem må vurdere før du selger eller tar i bruk et slikt system.

Generelt om samsvarsdokumentasjon ved ATC-funksjon

Ethvert målesystem brukt til økonomisk oppgjør, som gjøres tilgjengelig på markedet, skal være samsvarsvurdert før det tas i bruk. En samsvarsvurdering består av en typeprøving som gir et typeprøvingssertifikat (etter modul B) og en sluttkontroll med sertifikat (etter modul D eller F). Alternativt kan systemet samsvarsvurderes etter enhetsverifikasjon etter modul (G).1 2

Typeprøvingssertifikatet (modul B) for målesystemer med ATC skal beskrive målesystemet med ATC-funksjon. Det skal fremgå hvordan målesystemet skal kontrolleres med ATC-funksjon, med tanke på plombering av komponenter, programvare og på hvilken måte det skal testes.

Sluttkontrollen skal kontrollere målesystemet inkludert ATC-funksjonen, og kan enten gjøres av produsenten selv (dersom de har et modul D-sertifikat), eller gjøres av et teknisk kontrollorgan (modul F). Sluttkontrollen gjennomføres som en måleteknisk kontroll der systemet kontrolleres opp mot typeprøvingssertifikat og gjeldende regelverk. Når typeprøvingssertifikat og sluttkontroll er gjennomført er måleredskapet samsvarsvurdert og produsenten skal da på denne bakgrunn erklære samsvar i en samsvarserklæring.

Alternativt kan samsvarserklæring utstedes på bakgrunn av enhetsverifikasjon (modul G).

Når eksisterende målesystemer bygges om til ATC

En ombygging til ATC er en vesentlig endring av målesystemets karakteristikk. Når vesentlige endringer av måletekniske egenskaper gjennomføres, må målesystemet helt eller delvis samsvarsvurderes på nytt og produsenten må utstede ny samsvarserklæring. Målesystemet må ha et typeprøvingssertifikat som beskriver ombyggingen til ATC. Dersom ombygging til ATC ikke fremgår av sertifikatet, må ny samsvarsvurdering etter modul B gjennomføres slik at et nytt typeprøvingssertifikat kan utstedes.

Det må videre gjennomføres ny sluttkontroll etter modul F eller modul D slik at målesystemets egenskaper etter ombyggingen til ATC blir kontrollert. Dersom typeprøvingssertifikatet beskriver ombygging til ATC er kun sluttkontroll etter modul F eller D nødvendig for en fullstendig samsvarsvurdering.

Som alternativ til nytt typeprøving og ny sluttkontroll, kan hele målesystemet samsvarsvurderes på nytt etter enhetsverifikasjon (modul G). Når samsvarsvurderingen er komplett må produsenten utstede ny samsvarserklæring. Først da har målesystemet en gyldig samsvarserklæring og kan tas i bruk.

Kontroll av nøyaktighet etter installasjon

Uavhengig av om målesystemet er nytt eller om det er bygget om, forventes det at den som utfører arbeid på systemet også kontrollerer kravene til nøyaktighet, plombering med mer. Den som utfører dette må ha nødvendig kompetanse. Systemet må konfigureres på en slik måte at parametere som for eksempel representerer produktdensitet samsvarer med den faktiske densiteten til produktene som kjøres igjennom. Produktgruppene som skal kompenseres må være spesifisert i systemets typeprøvingssertifikat.

Tilsyn fra Justervesenet

Alle målesystemer som brukes til økonomisk oppgjør og som er underlagt krav i Justervesenets regelverk, skal ha innretninger og funksjoner som gjør det mulig å føre tilsyn med at systemet er i samsvar med regelverket. Sørg derfor for at eventuelle visningsenheter som er nødvendig for å se temperatur, densitet, kompensert og ukompensert volum er installert i systemet og tilgjengelig ved tilsyn.

Det skal også være tilgjengelig en manual for hvordan systemet skal kontrolleres. Denne må bl.a. vise hvordan systemet settes i kontrollmodus og hvordan man får frem parametere som programvareversjon, densitet, temperatur med mer. Typeprøvingssertifikat og samsvarserklæring skal være tilgjengelig ved tilsyn. Det er ulovlig å bruke et målesystem ved økonomiske oppgjør som ikke har en gyldig samsvarserklæring. Det er også ulovlig å selge ikke-samsvarsvurderte målesystemer til bruk ved økonomisk oppgjør. Både den som gjør slike målesystemer tilgjengelig på markedet, og den som tar i bruk et slikt system kan bli pålagt retting og ilegges overtredelsesgebyr.

Kontaktperson: Julyana Hildonen

1 Se forskrift om målenheter og måling kap. 4 og vedlegg 1 om de ulike samsvarsmodulene
2 Det mulig å samsvarsvurdere et målesystem på flere måter enn de som er nevnt over, men disse er de mest vanlige.

Sist endret 22. februar 2019