Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet utfører tilsyn med alle typer vekter med alle kapasiteter som benyttes i forbindelse med økonomisk oppgjør, det være seg alt fra analysevekter i laboratorier til høykapasitetsvekter i industri og produksjon. Se regelverk.

Det er et krav at vekter som benyttes som grunnlag for økonomisk oppgjør og til andre formål spesifisert i Forskrift om målenheter og måling § 3-5 skal være underlagt tilsyn av Justervesenet. Det er en forutsetning at vektene som benyttes har en gyldig samsvarsvurdering. Det er lov til å bryte plomben for å reparere vekten, men bruker, (den som eier vekten), har da ansvar for at vekten plomberes på nytt og at det sendes melding til Justervesenet om dette før vekten tas i bruk igjen. Justervesenet kan da komme til å foreta et nytt tilsyn.

Innholdet i tilsynet vil kunne variere fra gang til gang, at det er gjennomført et tilsyn må derfor ikke oppfattes som en ‘garanti’ fra Justervesenet om at alt er i orden. Det er bruker selv som er ansvarlig for at kravene er oppfylt til enhver tid. Imidlertid vil et tilsyn vanligvis innebære:

  • En nøyaktighetskontroll, det kontrolleres at vekten oppfyller krav til nøyaktighet.
  • En vurdering av dokumentasjon og godkjenning, dvs en kontroll av om vekten har merking, påkrevd samsvarserklæring og sikringsanordninger (plomber) som er påkrevd.
  • Vurdering av bruk / visninger. Brukes vekten innenfor det området den er godkjent for? er det andre påvirkninger? Er resultatet riktig angitt?

Toleranser og krav til nøyaktighet
Vekter kommer i forskjellige nøyaktighetsklasser. Nøyaktighetsklassen for vekter som benyttes til økonomisk oppgjør er klasse III. Unntaksvis, ved veiing av svært kostbare varer eller ved veiing av svært liten økonomisk betydning, kan klasse II og IV benyttes. Toleransen angis som oftest i hele ‘delinger’, dvs i forhold til oppløsningen til vektens visning. Eks: en vekt som kan hoppe i trinn på 2 g, har en oppløsning, -deling, på 2 gram. Om toleransen er +/- 1 d, betyr det at det aksepteres en feil på maksimalt +/- 2 g.

Videre er toleransen avhengig av hvor mye vekten blir belastet. En vekt med en oppløsning på 2 g som blir belastet med 1,2 kg, vil ha en belastning på n=600 ganger oppløsningen (delingen). Se tabellen under for toleranse (uttrykt i delinger) i forhold til en belastning (uttrykt i antall delinger).

Tabell ikkeautomatisk vekt

Tabell fra ”Forskrift om ikke-automatiske vekter.”

Vekter som er typegodkjent før 1993 kan være godkjente etter norske bestemmelser og behøver ingen samsvarsvurdering etter europeiske direktiv.

Veiledningsdokument om ikke-automatiske vekter som er tilkoblet kassasystem
Av og til er vekt og kassasystemer integrert på en slik måte at det stilles krav som er relevant for kassasystemet.
Veileder om ikke-automatiske vekter som er tilkoblet kassasystem

Grensegang mellom ikke-automatiske og automatiske vekter

Les veileder som gir en nyttig beskrivelse av grensegangen mellom ikke-automatiske og automatiske vekter

Kontaktperson: Nils M. Thomassen

Sist endret 24. januar 2023