Justervesenets klokke (JV-UTC):

Mange av varene en kan få kjøpt i butikken kommer ferdig pakket og er angitt med et nettoinnhold som er trykt på emballasjen. Når like pakninger er angitt med samme nettoinnhold, kaller vi det en ferdigpakning. Men hva kan du egentlig forvente er det reelle innholdet i en slik pakning?

Se også relaterte sider

Regelverket

Kravene til ferdigpakninger er satt i forskrift om krav til nettoinnhold i ferdigpakninger. Disse kravene omfatter både nettoinnhold, merking og kontroll.

For nettoinnhold gjelder følgende 3 regler:

  1. Det reelle innholdet i et parti skal i gjennomsnitt være minst det som er angitt på pakningen.
  2. Høyst 2,5 % av enhetene i et parti kan ha et større negativt avvik enn det som er angitt i tabellen under.
  3. Ingen enkeltpakninger skal ha et negativt avvik større enn 2 ganger det som er angitt i tabellen her.

Et parti skal ha et gjennomsnittlig nettoinnhold som er angitt på pakkene
I avsnittet over brukes begrepet «tillatt negativ toleranse». Det må ikke forstås slik at forpakkeren fritt kan fylle pakningene ned mot grensen for tillatt negativt avvik. Regelverket krever også at gjennomsnittlig nettoinnnhold i et parti skal minst det som er angitt på pakkene, noe som betyr at én pakke med negativt avvik ned mot toleransegrensen må kompenseres med en eller flere pakninger med nettoinnhold over det som er angitt på pakningen.

Eksempler

1: Leskedrikk på 2,5 dl
2,5 dl tilsvarer 250 ml, og fra tabellen ser vi at tillatt negativ toleranse i dette området er 9 ml. Det betyr at det er helt innenfor regelverket om du får en enhet som kun inneholder 241 ml (regel 2). Kjøper du mange enheter, bør du imidlertid forvente at gjennomsnittsinnholdet for disse flaskene er minst 250 ml (regel 1). Dersom du får en flaske som inneholder mindre enn 232 ml, er innholdet utenfor regelverket (regel 3). Da er det grunn til å klage.

2: Kjøttdeig på 400 g.
Fra tabellen ser vi at for en 400 g-pakning er tillatt negativ toleranse 3 % av oppgitt mengde. 3 % av 400 gram er 12 gram, det vil si at du kan forvente at noen av pakningene veier ned mot 388 gram (regel 2). Statistisk sett kan også 1 av 40 være under dette (regel 2), men de skal ikke være under 376 gram (regel 3). Dersom du kjøper 25 pakninger av denne kjøttdeigen, bør totalvekta være minst 10 kg (regel 1), også dersom enkelte av pakningene veier ned mot 388 gram.

Tabell toleranser ferdigpakninger fra lovdata
En kroneis veies

Krav til produsenter av ferdigpakninger

Forpakkeren, altså den som pakker varen i den formen den kommer til butikken (ofte er dette den samme som produsenten), er ansvarlig for at nettoinnholdet i ferdigpakningene tilfredsstiller kravene i forskriften. I utgangspunktet skal alle pakninger kontrolleres med godkjent måleutstyr, men Justervesenet kan akseptere stikkprøvebasert kontroll.

Veiledning om ferdigpakninger

Justervesenet har laget en egen veileder om sin praksis ved vurdering av forpakkeres kontrollsystem. Se veileder.

Importerte varer

Forskrift om nettoinnhold med videre i ferdigpakninger gjelder også for importerte varer. Det er importørens ansvar å sørge for at nettoinnholdet i ferdigpakningene er iht. denne forskriften. Dette kan være i form av egne kontrollmålinger eller ved å få garantier fra forpakkeren om at nettoinnholdet tilfredsstiller kravene i forskriften.

Dersom ferdigpakningen er importert fra et annet EØS-land og er påført e-merket, vil Justervesenet legge til grunn at nettoinnholdet er tilfredsstillende kontrollert hos forpakkeren. For import av e-merkede ferdigpakninger fra land utenfor EU/EØS til Norge, skal importøren melde fra om dette til Justervesenet.

Kontaktpersoner: Fride Overrein Susegg og Chau Quynh Duong

En pakke kjøttdeig på bord