Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Ansvarlig for etterlevelse av kravene

Produsent er ansvarlig for følgende når taksameteret selges :
– at taksameteret oppfyller de tekniske kravene, dvs. både krav som følger av EU-direktiv og nasjonale tilleggskrav.
– at taksametre har en gyldig samsvarsvurdering fra et teknisk kontrollorgan
– å erklære samsvar dersom kravene er oppfylt og det foreligger en gyldig samsvarsvurdering fra teknisk kontrollorgan
– å påføre samsvarsmerking når det er erklært samsvar
– at påkrevde opplysninger påføres taksametre og at påkrevde og relevante opplysninger følger taksametre

Produsent: Enhver fysisk eller juridisk person som konstruerer eller fremstiller måleredskaper, eller som får måleredskaper konstruert og produsert under sitt navn eller varemerke, med sikte på markedsføring eller ibruktaking til egne formål.

Leverandør av taksametre er ansvarlig for:
– å bare selge taksametre med gyldig samsvarsmerking
– at påkrevde og relevante opplysninger følger taksametre

Leverandør: Enhver som gjør et måleredskap tilgjengelig for omsetning til sluttbruker eller til egen bruk, enten mot betaling eller vederlagsfritt.

Bruker av taksametre er ansvarlig for:
– at det bare tas i bruk taksametre som har gyldig samsvarsvurdering.

-at installasjonen av taksametre i kjøretøyet er godkjent av Justervesenet, eller at kontroll av installasjonen er bestilt hos Justervesenet før taksameteret tas i bruk.
-at taksametre under bruk til enhver tid oppfyller kravene i regelverket.

Bruker: Løyvehaver anses normalt som bruker av et taksameter. Hvis det ikke brukes løyve, (for eksempel ved pasienttransport), anses den som er ansvarlig for at målingen blir foretatt som bruker.

Installatør, servicefirma og lignende
Enhver som utfører reparasjon, vedlikehold eller har annet oppdrag på et måleredskap har plikt til å gi melding til Justervesenet om at oppfølgingskontroll og ny godkjenning må utføres på måleredskapet etter følgende tilfeller:
a) Plombebrudd
b) Reparasjon
c) Annen behandling som medfører risiko for at måleredskapet ikke lenger har de egenskaper som lå til grunn for godkjenningen.

Et taksameter skal installeres i henhold til produsentens anvisninger. Ved installasjon av et taksameter i et kjøretøy skal strømtilførselen sikres slik at frakobling ikke er mulig uten at det etterlater spor.
– Konsekvensen av feil installasjon er at installasjonen ikke blir godkjent av Justervesenet.
– Installatør har ingen selvstendige plikter i forhold til installasjonen, og vil ikke kunne bli ilagt reaksjoner fra Justervesenet ved uriktig installasjon

Kontaktperson: Håkon Skjolden

Sist endret 22. februar 2019