Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Dei lovregulerte krava er i hovudsak fastsette i norske forskrifter for dei einskilde gruppene av målereiskapar, og er ein implementering av to EU-direktiv. (NAWI – direktivet for ikkje-automatiske vektar, og MID – måleinstrumentdirektivet).

På desse områda er det etablert eit system med «tekniske kontrollorgan» (Notified Bodies). Desse er peike ut av dei einskilde nasjonale myndigheitene, og kan gjennomføre samsvarsvurderingar for produsent. Produsentane kan velje alternative samsvarsprosedyrar (ofte kalla modular) og står fritt til å velje blant dei tekniske kontrollorgana i Europa.

Justervesenet er teknisk kontrollorgan på fleire instrumentgrupper og på fleire godkjenningsprosessar som kan nyttast, med ID nr. 0431.

Sjå Teknisk kontrollorgan

Kontaktperson: Hans Arne Frøystein

Sist endret 6. februar 2019