Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Krav til og kontroll med elmålere

Justervesenet stiller krav til og fører tilsyn med at elmålere måler riktig. De måletekniske kravene er satt i forskrift om krav til elektrisitetsmålere (elmålerforskriften). Det er nettselskapet (og ikke strømleverandøren) som er ansvarlig for at måleren overholder kravene i denne forskriften.

Justervesenet stiller bare måletekniske krav til elmålere. Mange av kravene til elmålere, bl.a. hvor ofte avlesning skal skje, stipulering dersom det mangler målinger, og kvalitetssikring av måleresultater som måleren sender, er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt ansvar. Justervesenet skal imidlertid sikre at elmålere som er satt ut faktisk måler riktig.

Krav til nye elmålere

Nye målere som blir satt ut, skal være samsvarsvurderte i henhold til elmålerforskriften. En samsvarsvurdering omfatter en teknisk gjennomgang av instrumenttypen og en kontroll av de ferdigproduserte enhetene. Kravene til nye elmålere i forskriften er de samme som i EUs måleinstrumentdirektiv.

En slik samsvarsvurdering skal gjøres av et uavhengig teknisk kontrollorgan. Dette tekniske kontrollorganet kan være Justervesenet eller andre tilsvarende institusjoner i EØS-området. Det er med andre ord ikke sikkert at Justervesenet har samsvarsvurdert akkurat din elmåler, men den har blitt samsvarsvurdert av andre med like god kompetanse på dette.

Sjekk merkingen på din egen elmåler!

Kontroll av el-målere under bruk

I Norge er det også krav til kontroll med elmålere etter at de er tatt i bruk. En elmåler som er tatt i bruk skal kontrolleres av nettselskapet 3 år etter produksjonsår, og deretter etter 8 år. I og med at målerne er plassert ute i private hjem er dette en kostbar kontroll, og derfor blir den oftest gjennomført som en stikkprøve. Det innebærer at nettselskapene bare kontrollerer en liten andel av en gruppe målere av samme type. Hvis for mange av disse ikke overholder kravene, skal hele partiet byttes ut.

Sjansen for å bli trukket ut til en slik stikkprøvekontroll er ganske liten. For eksempel vil det bare bli trukket ut 125 målere for testing fra en gruppe som består av 10.000 målere. Det er derfor de færreste som vil merke at det er en slik ordning med kontroll av elmålere under bruk – men den finnes!

Kontroll ved mistanke om feil

I og med at kontroll under bruk er stikkprøvebasert, kan det være enkeltmålere med feil som ikke blir fanget opp. Dersom du mistenker at det er feil ved din måler, anbefaler vi at du tar kontakt med nettselskapet. De fleste nettselskaper har i vilkårene at de vil foreta en kontroll og skifte måler uten kostnader dersom det er feil på måleren.

Kontaktperson:  Hossein Piltan og  Chau Quynh Duong

Sist endret 16. desember 2021