Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Her forklares regelverket som gjelder for måletanker som brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør. Reglene er fastsatt i forskrift 21.desember 2007 nr. 1748 om krav til kalibrering av måletanker som brukes til beregning av økonomisk oppgjør (måletankforskriften), som er hjemlet i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid.

Måletankforskriften ble endret fra 01.01.2014. En viktig endring er at det ikke lenger kreves at måletankene eller nivåmåleutstyret skal være godkjent av Justervesenet før de tas i bruk, så lenge de er kalibrert og i henhold til kravene i forskriften. Godkjenninger utstedt før dette er imidlertid gyldig i den angitte perioden, forutsatt at alle anvisninger på sertifikatet er fulgt.

Eier eller bruker av tanken er ansvarlig for at kravene i denne forskriften blir overholdt, mens Justervesenet fører tilsyn med dette.

Generelt

Måltetankforskriften gjelder både stasjonære og mobile tanker, men kun tanker som er mindre enn 20 000 m3.

En stasjonær måletank er fastmontert og har innfestning som sikrer at tankens posisjon og helning forblir konstant. En mobil måletank kan flyttes mellom ulike bruksplasser, og kan f.eks. være påmontert en bil, tog eller skip eller bygget i et rammeverk.

For mobile måletanker skal man ha prosedyrer som sørger for at målingene forblir korrekte ved endring av plassering eller helning, enten ved korrigering av avlesning eller i tanktabellen, eller ved at man kan kontrollere at tanken er posisjonert riktig. Man bør også ha tiltak som sikrer at slike tanker ikke deformeres ved flytting f.eks. ved fysisk beskyttelse.

Forskriften stiller to kvantitative krav til nøyaktighet under bruk:

1) Usikkerheten i volumbestemmelsen av måletankens innhold skal være maksimalt 0,5 % av tankens kapasitet

2) Måleresultatet kan kun brukes som grunnlag for økonomisk oppgjør dersom nivåforskjellen før og etter tapping er minst 500 mm.

Krav til nøyaktighet må tas med i betraktningen ved design og bygging av nye tanker. Det er verdt å merke seg at kravet til usikkerhet i angitt volum er basert på tankens totalvolum, noe som i praksis betyr at det aksepteres høyere usikkerhet på store tanker enn på små. Store tanker kan derfor ha en usikkerhet som er uakseptabelt høy for sitt bruk, selv om den fyller kravene i forskriften.

En bør også være oppmerksom på at måletanker som brukes i internasjonal handel (f.eks. med petroleumsprodukter) kan være omfattet av regelverk som stiller strengere krav til nøyaktighet enn måletankforskriften.

Nivåmålere kan være f.eks. målebånd, rader eller laser. Måletankforskriften stiller ikke noen krav til nøyaktighet for nivåmålerne i seg selv, men disse må uansett være såpass nøyaktige at den kombinerte usikkerheten i volumbestemmelsen ikke overstiger 0,5 % av tankens kapasitet.

Forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling stiller noen krav til lengdemål, bl.a. at de skal være samsvarsvurdert, men dette vil ikke gås gjennom i detalj her.

Kalibrering

Eier eller bruker av måletanken er ansvarlig for at tanken (og nivåmåleutstyret) er kalibrert.

Kalibreringen skal være dokumentert av et kompetent organ og vise resultatene i en tanktabell som viser volum ved de ulike nivå i tanken. Oppdelingen må være slik at det er mulig å oppnå usikkerhetskravene.

Kalibreringen utføres normalt under bygging, hvor det er stilasjer inne i tanken som gir mulighet for å foreta nøyaktig og effektiv oppmåling. Det er også viktig at alle installasjoner inne i tanken (‘deadwood’) dokumenteres, gjerne ved fotografi slik at påfølgende kalibrering tar utgangspunkt i samme netto geometri (‘as built’-konfigurasjon).

Måletanken skal rekalibreres hvert tiende år. Dette kan imildertid utsettes inntil tre år (totalt 13 år etter forrige kalibrering), dersom det er planlagt annen service i løpet av denne perioden.

Måletankene kan unntas kravet om rekalibrering dersom:

– brukeren har et internkontrollsystem, det vil si rutiner med nedtegnelse av vedlikeholds­historikk som kan dokumentere at tanken er uforandret

– det er gitt tredjepartsverifikasjon (f.eks. fra andre tilsynsmyndigheter) på at tanken fremstår ‘as built’

Nivåmålerne skal kalibreres hvert tredje år. Denne fristen kan imidlertid også utvides ytterligere tre år (totalt seks år) dersom det er planlagt annen service i dette tidsrommet.

Krav til nøyaktighet under bruk
Usikkerheten i angitt volum skal maksimalt tilsvare 0,5 % av tankens kapasitet. Usikkerheten skal være gitt med ca. 95 % dekningssannsynlighet (dette tilsvarer en dekningsfaktor k=2).

For mindre anlegg kan det være tilstrekkelig å se på usikkerheten som er oppgitt på kalibrerings­bevisene til tanken og nivåmåleutstyret, men Justervesenet kan kreve at det er gjort beregninger for å dokumentere den kombinerte usikkerheten.

For beregning av kombinert måleusikkerhet, klikk på lenken under (PDF).
Beregning av måleusikkerhet i tanker

Tilsyn

Justervesenet fører tilsyn med at kravene til kalibrering og bruk av måletanker og nivåmålere blir overholdt i Norge. Følgende tilsynsformer er aktuelle:

1) Justervesenet ber om å få tilsendt dokumentasjon på kalibrering o.l.
2) stedlig tilsyn av tanken
3) tilsyn med internkontrollsystemet. Dette vil kun gjelde bedrifter som av Justervesenet er pålagt krav til internkontroll

Ved et tilsyn må brukeren kunne dokumentere:

– at kalibrering (både av tank og nivåmåleutstyr) er utført iht. denne forskriften
– at kalibrering er utført av akkreditert organ eller annet organ som kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, samt bruk av riktig utstyr og dokumenterte prosedyrer
– at måletankene tilfredsstiller forskriftens krav til nøyaktighet under bruk

Ved et stedlig tilsyn må også brukeren kunne dokumentere at evt. endringer som er gjort på tanken siden forrige kalibrering ikke har noen innvirkning på utmålt volum.

Dersom kravene i måletankforskriften ikke blir fulgt, kan Justervesenet kreve at forholdet rettes innen en fastsatt frist. I alvorligere tilfeller kan også Justervesenet stoppe bruken av tanken til økonomisk oppgjør, men også ilegge overtredelsesgebyr.

Justervesenets tilsyn er gebyrpliktig iht. forskrift om målenheter og måling.

Referanser

Lovverk
Forskrift om krav til kalibrering av måletanker som brukes til beregning av økonomisk oppgjør
Lov om målenheter, måling og normaltid
Forskrift om målenheter og måling

Generelle retningslinjer
OIML R 71, Fixed storage tanks. General requirements
OIML R 80-1, Road and rail tankers with level gauging, Part 1: Metrological and technical requirements
OIML R 95, Ships’ tanks – General requirements

Kontaktperson: Chau Quynh Duong

Sist endret 25. november 2019
MENY