Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Brukerens ansvar 

Fra 1. januar 2023 stilles det krav til vann- og varmeenergimålere også under bruk, og ikke bare ved salg. Justervesenet vil derfor føre tilsyn med at brukeren har et system for å ivareta dette. 

Definisjon av bruker 

Brukeren av vannmåleren er, ifølge det måletekniske regelverket, den som leverer vann til kunder mot betaling. Uavhengig av hvem som er definert som eier av vannmålere i din kommune, er det den kommunale etaten, eventuelt vannverket, som leverer vann til abonnentene som regnes som brukeren av vannmåleren etter forskriften.  

Brukeren av varmeenergimåleren er den som leverer varme til kunder i en varmevekslingskrets til kunder mot betaling, og som eier varmeenergimåleren. I praksis vil brukeren av en spesifikk varmeenergimåler i det fleste tilfeller være det fjernvarmeselskapet som står for faktureringen over denne spesifikke måleren.   

Tidsfrister ved den nye forskriften 

Krav til egnethet, montering, og maksimal tillatt målefeil trer i kraft fra 1.1.23. Krav til at bruker skal ha internkontrollsystem på plass trer i kraft fra 1.7.23. Justervesenet vil tidligst føre tilsyn med internkontrollsystem mot slutten av 2023, men tilsynet vil være preget av kompetanseoverføring og veiledning. I praksis vil det gå noe tid før Justervesenet vurderer reaksjoner mot bruker av vannmåler, med mindre det avdekkes grov uaktsomhet i forbindelse med bruk av vannmålere ved økonomisk oppgjør.      

Internkontroll i praksis 

De nye kravene til vann- og varmeenerigmålere tar utgangspunkt i at brukeren skal ha en internkontroll med sine målere. Denne internkontrollen skal blant annet sikre at målerne er egnet, montert korrekt og er innenfor forskriftens krav til maksimal tillatt målefeil. Sentralt i internkontrollen er en måleteknisk egenkontroll av vann- eller varmeenergimålere som benyttes til økonomisk oppgjør. 

Når forholdene tillater det, anbefaler Justervesenet at denne egenkontrollen gjennomføres som en stikkprøvebasert kontroll. Denne metoden går ut på at alle brukerens målere deles inn i grupper med målere av samme type, installasjonsperiode og som har tilnærmet like driftsforhold. Deretter gjøres det et tilfeldig utplukk av et gitt antall målere fra hver av gruppene, som deretter kontrolleres. Resultatet av kontrollen av hvert utplukk regnes da som representativt for den respektive gruppen med målere.  

Justervesenet anbefaler at en gruppe målere gjennomgår en stikkprøvekontroll senest 8 år etter at den første måleren i gruppen ble installert. Antallet målere som bør kontrolleres avhenger av det totale antallet i gruppen og målerens størrelse. Stikkprøvebasert kontroll er ressurssparende, siden kun en andel av målerne kontrolleres etter 8 år og resultatet av denne kontrollen antas å gjelde for alle målerne i en gruppe. 

Egenkontroll eller bruk av eksterne 

Når vann- eller varmeenergimålere skal kontrolleres, skal dette gjøres med referanseutstyr og metoder som sikrer tilstrekkelig sporbarhet til det internasjonale systemet for måleenheter (SI-systemet). 

For varmeenergimålere vil det etter Justervesenet sitt syn være mest hensiktsmessig å sende hele måleren inn til et kalibreringslaboratorium. Brukeren kan fritt velge et kompetent kalibreringslaboratorium i eller utenfor Norge. For vannmålere, kan måleren enten sendes inn til et laboratorium, eller det kan gjennomføres en forenklet måleteknisk kontroll (en type forenklet kalibrering) på stedet der måleren står montert. 

Brukeren av vannmålere står fritt til å utføre denne forenklede måletekniske kontrollen selv, men det betinger at brukeren har tilstrekkelig kompetanse, lager gode prosedyrer og anskaffer referanseutstyr som er kalibrert med sporbarhet til SI-systemet. Forskriften gir ingen definitive krav til hvordan en kontroll av målere skal gjennomføres, annet at kontrollen skal bidra til å sikre at brukerens målere er i forskriftsmessig stand.  

Videre er det brukeren sitt ansvar å forsikre seg om at dersom det benyttes eksterne bedrifter til kontroll av målere må disse ha tilstrekkelig kompetanse. Et bevis på bedriftens kompetanse kan for eksempel være en akkreditering for kalibrering av vann- eller varmeenergimålere. Justervesenet har ingen godkjenningsordning for bedrifter, men kan ved behov be om å få gjennomføre en frivillig revisjon av bedrifter som utfører oppgaver relatert til vann- og varmeenergimålere. Justervesenet kan også, ved behov, pålegge slike eksterne tjenesteleverandører enkeltvedtak om å innføre en egen internkontroll for måleredskaper og målinger.  

Informasjonsvideo om de nye kravene

Egenkontroll av vann- og varmeenergimålere

Bakgrunn for innføringen av kravene 

Utredningen kan du lese her

Veiledere 

Veileder om krav til vannmålere under bruk

Veileder til forenklet måleteknisk kontroll av vannmålere

Veileder om krav til varmeenergimålere under bruk

Typiske spørsmål til Justervesenet

I dette spørsmål og svar-dokumentet finner du kanskje svar på det du lurer på om de nye kravene. 

Temasider om vannmålere

Hvis du vil lese mer om vannmålere og måleteknikk, samt om kalibrering av målere, følg lenkene under: 

https://www.justervesenet.no/maleteknikk/fluider/ 

https://www.justervesenet.no/maleteknikk/fluider/vannmalere/ 

https://www.justervesenet.no/maleteknikk/fluider/ulike-typer-vannmalere/ 

Sist endret 2. oktober 2023