Justervesenets nasjonale laboratorium har flere atomur og deltar i det internasjonale systemet for å bestemme verdens tid. Laboratoriet leverer sin tidsverdi regelmessig hvert femte døgn til ”hovedtidssentralen” – det internasjonale byrået for mål og vekt i Paris, og mottar månedlige rapporter med ørsmå avvik mellom Justervesenets atomklokker og UTC. I 2010 fikk også Justervesenet det formelle ansvaret for å informere om overgangene normaltid/sommertid.

Flere atomklokker i stativ

Se også relaterte sider

Instrument som kalibreres

Rubidiumoscillatorer

Krystalloscillatorer

Frekvens/tidsintervall-tellere

Referanseoscillator i signalgeneratorer

Måleområde frekvens

1 Hz til 21 GHz,

kardinalverdier 1 MHz, 5 MHz, 10 MHz

Måleområde tidsintervall

1 ns til 1000 døgn

Måleusikkerhet

Frekvens, kardinalverdier: f*1,0*10-12, der f er målt frekvens

Frekvens, andre verdier: Variabel, avhengig av frekvens og måleobjekt

Tidsintervall: T*1,0*10-10+ 0,1 ns, der T er målt tidsintervall

Måleusikkerheter er avhengig av type instrument og måleområde.

Oversiktskart over sporbarhet innen tid og frekvens
Utsnitt av person som peker på displayet på en atomklokke

Metode for frekvensmålinger

Kardinalverdier måles ved hjelp av fasekomparering mellom cesiumklokke og måleobjekt.

Andre frekvenser måles med frekvensteller, eventuelt ved bruk av signalgenerator og fasekomparering med oscilloskop. Metoden avhenger av aktuell frekvens og hvilken usikkerhet som ønskes i målingen. Frekvensteller og signalgenerator styres da direkte fra en av cesiumklokkene som benyttes for realisering av sekund-definisjonen.

Metode for tidsintervallmålinger

Målingene blir utført ved hjelp av frekvens/tidsintervallteller som styres fra en av cesiumklokkene som benyttes for realisering av sekund-definisjonen.

Kontaktperson: Harald Hauglin