Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet fører tilsyn med taksametre. Men hva betyr det for deg som løyvehaver?

I Norge finnes det cirka 12.000 kontrollpliktige taksametre. Det betyr likevel ikke at Justervesenet kontrollerer alle sammen hvert år.

Taksameter nærbilde på dashbord

Se også relaterte sider

Feilsituasjon og risikovurdering

Justervesenet bruker kunnskap om teknologi og feil som avdekkes under kontroller som grunnlag for hvor mye tilsyn som skal gjennomføres i en bransje. Når denne vurderingen er gjort, planlegges ressursbruken for tilsynet. Kunnskap om den enkelte aktør kan påvirke hvem som blir besøkt, men det foretas også stikkprøvetilsyn.

Planlagt ressursbruk gir grunnlag for årsavgiften

Justervesenet planlegger tilsyn for en bransje ved å sette av antall timer som skal brukes for bransjen totalt. Det er beregnet en kostnad per time, og årsavgiften gjenspeiler en gjennomsnittskostnader for alle aktører i bransjen, for det totale tilsynet i bransjen. Årsavgiften gir Justervesenet mulighet til å disponere ressursene der vi synes det er mest hensiktsmessig, typisk der vi mener det er størst risiko for feil. For eksempel viser vår erfaring at stikkprøvekontroller og uanmeldte kontroller gir best effekt.

Alle er med på å betale for tilsynet, selv om Justervesenet kun utfører tilsyn hos et utvalg. På denne måten sørger Justervesenet for å ha tilstrekkelig kunnskap om feilsituasjonen i målingene, og utfører tilsyn som bidrar til tillit og like konkurransevilkår i bransjen for en kostnad som er langt lavere enn om alle ble ført tilsyn med.

Hvis ressursbruken over tid må forandres som følge av feilsituasjonen, vil årsavgiften enten settes opp eller ned avhengig av dette. For taksametre har en slik vurdering ført til at årsavgiften har blitt lavere sammenlignet med tidligere. Grunnen for dette er at det avdekkes få feil, og det anses da ikke nødvendig å ha like mye tilsyn.

Skilt med taxi og kontroll påskrevet

Oversikt over taksametertyper i bruk i Norge

Justervesenet har laget en oversikt over ulike taksametertyper som er i bruk i Norge. Lista gir ingen anbefalinger, og det gis ingen garanti for at den til enhver tid er oppdatert:

Oversikt taksameter i Norge pr 030524

Taksameter uten løyve (særlig for pasienttransport)

Noen bruker taksameter selv om de ikke har løyve, for eksempel ved pasienttransport. Vi presiserer at alle som bruker taksametre, er underlagt kravene i taksameterforskriften. Hvis du for eksempel bruker taksameter i pasienttransport, er dette dermed underlagt krav i forskrift, tilsyn og årsavgift.

Kontaktperson: Håkon Skjolden