Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Q: Hvor mye koster årsavgiften på taksametre?
A:  Se Forskrift om målenheter og måling.

Q: Hva dekker årsavgiften?
A: Årsavgiften erstatter de tidligere tilsynsgebyrene. For en drosjeeier vil det innebære en årsavgift per løyve uavhengig av om det utføres tilsyn, og uavhengig av om det må gjennomføres installasjons- eller oppfølgingskontroll i løpet av året.

Q: Hvor lang tid vil det ta fra bestilling av kontroll/melding, til Justervesenet kan komme og foreta kontrollen?
A: Justervesenet vil bestrebe seg på å utføre kontroll så fort som mulig, men kan ikke gi garantier for tid fra bestilling/melding til utført kontroll. Gjennomføring av kontroll med taksameter må tilpasses Justervesenets øvrige kontrolloppgaver.

Q: MÅ man ha kontroll før taksameteret tas i bruk?
A: Enten må kontroll være gjennomført, eller så må bruker av taksametret kunne dokumentere at kontroll av taksametret er bestilt hos Justervesenet, før taksameteret er lovlig å bruke.

Q: Kommer en eller flere kontrollører?
A: Dette vil variere, men det kommer ofte mer enn en.

Q: Kan man bruke et taksameter etter en reparasjon, før en ny kontroll?
A: Dersom den som har reparert taksameteret har satt på nødvendige plomber og melding om ny kontroll er sendt til Justervesenet, så kan taksameteret brukes.

Q: Skal kontrollrapport ligge i taxien?
A: Nei, denne blir liggende i Justervesenets database.

Q: Skal samsvarserklæringen ligge i bilen?
A: Ja, samsvarserklæring skal alltid ligge i bilen.

Q: Skal Justervesenets merke sitte på taksameteret eller synlig i bilen?
A: Justervesenets kontrollmerke skal være godt synlig i bilen, gjerne i tilknytning til taksametret. Justervesenets kontrollør setter på merket og dette må ikke flyttes.

Q: Hvilke registre blir brukt for å finne hvem som skal innkalles til årlig kontroll?
A: Justervesenets egne registre, samt løyveregistre.

Q: Hvor lang tid i forveien vil løyvehavere få beskjed om at Justervesenet kommer på kontroll?
A: Justervesenet sender for det meste innkalling via Altinn ca. 3 uker før kontrollen. Justervesenet kan også kontakte løyvehaver via telefon eller drosjesentral for å avtale kontroll, eller komme på uvarslet kontroll.

Q: Vil sentralene få beskjed om kontroll?
A: I utgangspunktet er det løyvehaver som får beskjed om at Justervesenet kommer for å foreta kontroll. Hvorvidt sentralene vil bli informert om dette kommer an på forholdet mellom løyvehaver og sentral. Se også punktet over.

Q: Vil det bli krav til at løyvehaver møter opp på kontroll?
A: Nei, det er ikke krav til at løyvehaver må møte opp under kontroll.

Q: Kommer det til å bli kontroll av at kontroll faktisk er gjennomført?
A: Ja

Q: Hvem skal gjennomføre kontroll?
A: Justervesenet skal gjennomføre kontrollen da det er en forutsetning for nytteverdien av å innføre krav til taksameter at kravene blir fulgt opp av myndighetskontroll.

Q: Hvor kan jeg få utført kontroll hvis jeg bor langt fra et distriktskontor?
A: Justervesenet vil så langt det er praktisk mulig reise rundt å foreta kontroller. Løyvehavere/brukere av taksametre må likevel regne med litt reising for å komme til stedet hvor kontrollen skal gjennomføres.

Q: Hvilke skader skal til på bil/taksameter for at jeg må få kontrollert taksameteret på nytt?
A: Dersom det har oppstått skader på bil eller taksameter som på en eller annen måte kan mistenkes å påvirke måleresultatene i taksameteret, må taksameter kontrolleres og godkjennes.

Q: Hvem skal installere taksametre?
A: Installasjonsfirmaer og serviceverksted.

Q: Hvor bestiller jeg kontroll/sender melding?
A: Hos Justervesenet. Klikk her for å bestille.

Q: Hvem skal foreta kontroll av installasjonen?
A: Justervesenet.

Q: Hvem har ansvaret for at taksameteret tilfredsstiller kravene?
A: Bruker av taksameter. Løyvehaver anses normalt som bruker. Hvis det ikke brukes løyve, (for eksempel ved pasienttransport), anses normalt den som er ansvarlig for at målingen blir foretatt, som bruker.

Kontaktperson: Håkon Skjolden

Sist endret 1. april 2019