Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Økende behov for energi og utslippskrav satt for å oppnå klimamålene medfører økende fokus på gass som miljøvennlig energibærer. Ved omsetning av gass brukes både gassmålere som måler gass i gassform og væskemålere som måler gass komprimert til væske. Det brukes også veieinstrumenter ved omsetning av gass.

Det måletekniske regelverket består av lov, forskrift og instrumentspesifikke forskrifter. Du finner hele dette regelverket på denne siden.

Det måletekniske regelverket er inndelt etter type måleinstrument. Hvilke krav som gjelder, er dermed avhengig av hvilken type måleinstrument du selger eller bruker. Regelverket vil gjelde dersom du selger måleinstrumenter til bruk ved økonomisk oppgjør eller selv bruker måleinstrumenter ved økonomisk oppgjør.

Det er ikke fastsatt krav til gassmålere som måler gjennomstrømning av gass i gassform i landbasert virksomhet i Norge i dag. I petroleumsvirksomheten er det derimot fastsatt krav til gassmåling i forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften). Denne forskriften forvaltes av Oljedirektoratet.

Justervesenet planlegger å foreslå måletekniske krav til gassmålere som måler gjennomstrømning av gass i gassfase i landbasert virksomhet. Slike krav til være i tråd med europeiske direktiv. Det planlegges en høring om slikt regelverk høsten 2023.

Kravene i norske måletekniske forskrifter for gjennomstrømningsmålere for væsker og for vekter baserer seg på EØS-relevante direktiver; Måleinstrumentdirektivet (MID)[1] og direktivet for ikke-automatiske vekter (NAWID)[2]. Eventuelle nye krav for gjennomstrømningsmålere for gass i gassform til bruk i husholdninger, virksomhetslokaler og lett industri vil basere seg på det aktuelle instrumentspesifikke vedlegget i MID. Dersom det skal innføres krav til komprimert gass til kjøretøy, for eksempel CNG eller hydrogen, vil dette basere seg på internasjonale normative dokumenter (f.eks. OIML).

[1] Direktiv EU 2014/32

[2] Direktiv EU 2014/31

Oversikt over status for regelverk og tjenester for måling av energigasser:

Sektorer Status for regelverk Tilgjengelighet for sporbarhet (generelt) Justervesenets tjenestetilbud Justervesenets planer for nye tjenester på området Rammer / utsikter til fremtidig regulering og tilsynsmekanismer
Brenngasser til husholdninger og lettindustri

 

Behov for regelverk er vurdert og norsk forskrift basert på MID er under utarbeidelse Tilgjengelig, modent fagområde Ingen Kalibrering av gassmålere med luft, i størrelse G4. Flowrater mellom 0,04 – 10  m^3/h. Ved vedtatt regelverk vil det være aktuelt med tilsyn med brukers kontrollsystem.
CNG Industri Ingen krav  Tilgjengelig, modent fagområde

 

Ingen Avhengig av størrelsen. Kalibrering med metan og naturgass ved 0 – 60  bar(g) ved rater 0.5 – 50 Sm^3/h.
LNG[1]

 

Det eksisterer krav til målere som måler væsker for økonomisk oppgjør[2] God tilgjengelighet i Norge og Europa Justervesenet er teknisk kontrollorgan for målesystemer for væske unntatt vann.

Justervesenet har  ingen kalibreringstjeneste for LNG målere

Ingen Tilsyn gjennomføres, i hovedsak i form av internkontroll, og tilsyn med bilvekter som benyttes som sporbarhet til kontroll av massestrømsmålere for LNG.
Komprimert gass for kjøretøy[3]

 

Ingen krav Ingen Ingen Justervesenet jobber med å utvikle mobile  målesystemer for å kunne kalibrere og teste denne type systemer. Vil kunne måle 0 – 3,6 kg/h for 0 – 700 bar(g). Dette er uavklart[4], dersom krav vedtas vil tilsyn kunne skje i form av inspeksjonstilsyn eller i form av at aktørene pålegges krav til  internkontroll
Hydrogen i væskeform (LH2) Det eksisterer krav under bruk som følge av MID eller NAWID (ved bruk av veiing) Tilgjengelig gjennom veiing Ingen Ingen Tilsyn forutsetter at det eksisterer praktisk mulighet for å vurdere samsvar med krav. Eventuelt tilsyn vil trolig skje i form av tilsyn med internkontroll da Justervesenet ikke har kapasitet til å gjennomføre egen testing.
Ammoniakk Det eksisterer krav under bruk som følge av MID eller NAWID (ved bruk av veiing) Tilgjengelig, modent fagområde Justervesenet er teknisk kontrollorgan for målesystemer for væske unntatt vann

Justervesenet har ikke kalibreringstjenester for

Ingen Det vil bli fattet vedtak om krav til Internkontroll for leverandører av ammoniakk.

[1] Som ikke omfattes av «Forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften)»

[2] https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1738

[3] Dette inkluderer komprimert hydrogen

[4] https://www.justervesenet.no/wp-content/uploads/2023/03/Utredning-om-gassmalere.pdf

Nærmere om tilsyn og krav ved måling av energigasser og petroleumsprodukter

Sjekkliste for å finne ut hvilke målinger som er underlagt krav ved måling av energigasser og petroleumsprodukter:

1. Er målingen tilknyttet utvinning av petroleumsoprodukter og dermed omfattet av Lov om Petroleumsvirksomhet?
  • Dersom det er tilfellet må du henvende deg til Oljedirektoratet som vil kunne veilede nærmere om forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften).

 

2. Måles det ved hjelp av en vekt, ved nivåmåling i tank, ved draft survey eller ved bruk av gjennomstrømningsmåler?
  • Dersom det brukes vekt og målingen blir brukt til økonomisk oppgjør så skal vekten oppfylle krav i instrumentspesifikk forskrift.
  • Dersom det brukes nivåmåling i tank er det krav til kalibrering av tank og til maksimal usikkerhet i målesystemet, se forskrift om kalibrering av måletanker som brukes til beregning av økonomisk oppgjør.
  • Dersom Draft Survey benyttes eksisterer det ikke krav til målingen
3. Dersom det brukes gjennomstrømningsmålere; er produktet i gassfase eller i væskefase[1] når det måles?
  • Dersom produktet er i væskefase når det måles stilles til krav til målingen i forskrift om krav til målesystemer for kontinuerlig og dynamisk målinger av andre væsker enn vann.
  • Dersom produktet som måles er i gassfase og ikke brukes i petroleumsviskomheten på sokkelen, er det foreløpig ikke krav til målingen. Justervesenet vil i løpet av 2023 foreslå slike krav for brenngasser til husholdning / næringsvirksomhet og lett industri. Slike krav vil basere seg på MIDs krav til gassmålere, og dermed følge eksisterende harmoniserte teknisk regelverk innført ellers i Europa. Det er god tilgjengelighet på sertifiserte målere allerede.

 

Tips til standarder som kan brukes av næringen

Normative dokumenter

OIML R137 Gas meters

– Det kommer kanskje ny revisjon? Resolution CIML/2022/25 (Approves as a new project, under the responsibility of TC 8/SC 7, the Revision of OIML R 137:2012 Gas meters, to be conducted as specified in the project proposal provided in Addendum 14.2.3 to the Working Document for this meeting.)

OIML R139 Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles

OIML R140 Measuring systems for gaseous fuel

Hydrogengass

ISO 14687 Hydrogen Fuel quality – Product specification

ISO 21087 Gas analysis – Analytical methods for hydrogen fuel – Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles.

ISO 16664 Gas analysis – Handling of calibration gases and gas mixtures – Guidelines

ISO 19880 Gaseous hydrogen (19880-1 – 9);  Part 2 oppdatering til avstemming

ISO/CD 23828 Fuel cell road vehicles — Energy consumption measurement — Vehicles fuelled with compressed hydrogen

Naturgass

ISO 15112 Natural gas – Energy determination

ISO 6976 Natural gas – Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from composition

ISO 20765 Natural gas – Calculation of thermodynamic properties

Målere

ISO 9300 Measurement of gas flow by means of critical flow nozzles

ISO 5167 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices

ISO 21903 Refrigerated hydrocarbon fluids — Dynamic measurement — Requirements and guidelines for the calibration and installation of flowmeters used for liquefied natural gas (LNG) and other refrigerated hydrocarbon fluids

Prosjekter

EMN Energy gases publikasjoner

Resultater fra MetroHyVe

MetroHyVe 2, good practice guide for sampling

MetHyInfra: MetHyInfra – The Project

Met4H2 

 

Definering av mengde gass gravimetrisk:

Forskrift om ikke-automatiske vekter (basert på direktiv 2014/31/EU)

Definering av mengde gass ved pVT prinsipp:

Ingen kjente

Energi innhold/kalorimetrisk innhold (norskspråk 5/5):

OIML R140 Measuring systems for gaseous fuel (kapittel: 8.8)

[1] LPG, LNG, LBG, LH2, Ammoniakk

 

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 25. august 2023