Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Måletanker

Måletanker som benyttes til kjøp og salg av flytende produkter skal måles opp for bruk sammen med godkjent peileutstyr. Det er satt krav til kalibrering av denne typer måletanker når de benyttes som grunnlag for økonomisk oppgjør. Dette gjelder f.eks. tanker som benyttes til refusjonsberettiget spillolje. Se her.

Vannmåling

Det er innført krav til vannmålere i Norge. Vannmålere skal være godkjent etter Måleinstrumentdirektivet. Det er ingen krav til kontroll av vannmålere under bruk, men Justervesenet utfører kontroll/kalibrering av målere på forespørsel. Justervesenet benyttes også i klagesaker mellom forbrukere og lokale vannverk.

Kravene til vannmålere finnes i gjeldende regelverk.

Les mer om vannmålere her

Varmeenergimålere

Begrepet varmeenergimåler brukes om et måleredskap som måler den varmeenergien som avgis av en væske i en varmevekslingskrets. Slike målere brukes som oftest ved distribusjon av fjernvarme. En varmeenergimåler består av en gjennomstrømningsmåler, et temperaturfølerpar og en beregningsenhet. Måleren beregner den avgitte energien som en funksjon av endring i temperatur og volum- eller massestrøm.

Det stilles krav til varmeenergimålere når disse selges eller tilbys for salg, og måleren skal benyttes til økonomisk oppgjør. For nærmere informasjon, se regelverk. Det er per i dag ingen måletekniske krav til varmeenergimålere som er i bruk. Ved mistanke om feil på målere som er i bruk, er det eieren av måleren som må kontaktes.

Målere som brukes til salg av damp, enten som varmebærer eller prosessgass, omfattes ikke av definisjonen for en varmeenergimåler. Slike målere omfattes dermed heller ikke av det måletekniske regelverket i Norge eller EU/EØS (Måleinstrumentdirektivet).

Avgassmålere

Det er satt krav til målere som benyttes ved periodisk kjøretøykontroll til å kontrollere mengde avgass fra kjøretøyet. Målerne skal være godkjent i henhold til måleinstrumentdirektivet når de selges.

Oljemålere på bilverksteder

Målere for ulike typer flytende materiale, slik som smøreolje, hydraulikkolje og lignende er underlagt krav når målingen legges til grunn for den mengde væske som det tas betalt for. Et av kravene er at slike målere skal være samsvarsvurderte av et teknisk kontrollorgan (TKO). Justervesenet erfarer at samsvarsvurderte målere har vært tilgjengelig en tid, og dette gir noen føringer for bransjen:

Krav til selger/leverandør
Dersom måleren skal brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør, har leverandøren et selvstendig ansvar for å påse at den er samsvarsvurdert. Eksempel på oljemåler som brukes i økonomisk oppgjør er der kunde betaler for det antall liter som måleren viser.

Ikke-samsvarsvurderte målere kan fortsatt selges, men kun der de ikke skal brukes i økonomiske oppgjør. Eksempel på dette kan være når de benyttes som påfyllingspistol der selve måleresultatet ikke brukes når det skal tas betalt for mengden olje; for eksempel når det tas betalt for oljen som en fastpris per service, eller etter kjent kapasitet på bilen.

Krav til brukere
Alle nye målere som installeres må være samsvarsvurderte dersom de benyttes til økonomiske oppgjør, som nevnt over. Dersom det avdekkes at det er installert målere som ikke er samsvarsvurderte, og som benyttes til økonomiske oppgjør, vil dette utløse avviksgebyr og frist for å sørge for at samsvarsvurdert måler brukes.

Risikobasert tilsyn fra Justervesenet
I og med at samsvarsvurderte målere er tilgjengelig i markedet, vil Justervesenet følge opp med tilsyn. Blant annet vil risiko for feil i økonomisk oppgjør der målingen ligger til grunn, tillegges vekt i prioriteringer og reaksjoner. Ved lav risiko for feil i økonomisk oppgjør vil ikke Justervesenet kreve at målere som ikke er samsvarsvurderte skal byttes ut umiddelbart.

Dette sier regelverket
Lov om målenheter, måling og normaltid og forskrift om målenheter og måling fastsetter at det er krav til «målesystemer for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann», enklere omtalt som gjennomstrømningsmålere og for dette spesielle området; oljemålere.

Forskriften fastsetter videre at kravene gjelder når slike målere selges (§ 3-1) og når de brukes ved økonomiske oppgjør (§3-4). Videre fastsetter forskriften at målerne må tilfredsstille kravene til samsvarsvurdering.

De konkrete kravene til slike målere er fastsatt i forskrift om krav til målesystemer for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann.

Kravene innebærer at oljemålere som brukes ved økonomisk oppgjør skal være samsvarsvurdert og at en samsvarserklæring fra produsent skal følge måleren.

Dersom du har spørsmål om dette, ta kontakt med Justervesenet.

 

Kontaktpersoner:
Nils M. Thomassen (måletanker og avgassmålere)
Andreas Strande Hjort (vannmåling, fjernvarme/varmemålere)
Robert Hughes (oljemålere ved bilverksteder)

Sist endret 19. mai 2022