Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Aktuelle utredninger

Rapport om evaluering av taksameterforskriften og tilsynet med taksametre

Justervesenet har i 2014 og 2015 arbeidet med å evaluere taksameterforskriften og tilsynet med taksametre. Arbeidet har resultert i «Evaluering av taksameterforskriften og vurdering av tiltak for mer samfunnsøkonomisk lønnsomhet». Rapporten sendes med dette på høring til relevante aktører. Det er også åpent for andre å kommentere.

 

Kommentarer og innspill bes sendt til postmottak@justervesenet.no .

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Silje Bertheussen (seb@justervesenet.no) eller Håkon Skjolden (hsk@justervesenet.no).

Rapport

Høringsbrev 

Høringsliste

 

Høringsfristen er 17. januar 2016.

 Utredning om målinger i bensinpumper
Justervesenet utreder problemstillinger rundt målinger og kontroll av målinger i bensinpumper. Utredningen gjennomføres i to trinn, der første trinn har resultert i at gyldighetsperioden for bensinpumper er endret fra 1 til 2 år gjeldende fra 2011.

Når informasjon om virkningene av overgangen til 2-årlig gyldighetsperiode foreligger, vil Justervesenet vurdere ytterligere tiltak for å bidra til tilstrekkelig nøyaktige målinger av drivstoff til sluttbruker, under forutsetning av effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Utredning om målinger av elektrisk strøm
Justervesenet utreder for tiden behov for endringer i regelverk og tilsyn på området for måling av elektrisk strøm. Utredningen vil i trinn 1 konsentrere seg om målinger i lavspenningsnettet, mens vi i senere trinn også vil se på målinger i høyspenningsnettet.

Utredningen tar sikte på eventuelle forskriftsendringer gjeldende fra 2015.

Utredning om dagligvarevekter
Justervesenet utreder problemstillinger rundt målinger og kontroll av målinger med ikke-automatiske vekter i dagligvarebransjen. Utredningen gjennomføres i to trinn, der første trinn har resultert i at gyldighetsperioden for dagligvarevekter og vekter på kiosk og bensinstasjon som benyttes til næringsmidler blir endret fra 3 til 4 år gjeldende fra 2013.

Justervesenet vil vurdere ytterligere tiltak for disse vektene, for å bidra til tilstrekkelig nøyaktige målinger av dagligvarer over vekt og under forutsetning av effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Avsluttede utredninger

Utredning om tankmåling
Justervesenet har utredet området for måling med måletank: Utredning om tankmåling

Utredning om målinger i pukk- og grusbransjen
Justervesenet har utredet behov for endringer i regelverk og tilsyn ved omsetning av byggeråstoff fra bergverksindustrien.

Utredningen har resultert i endringer i regelverket for mobile transportbåndvekter som benyttes ved knusing av grus. Endringene gjelder fra 2013.

Utredning om ferdigpakninger
Justervesenet har utredet flere problemstillinger rundt nettoinnhold i ferdigpakninger: Utredning om ferdigpakninger

Utredning om målinger innen oljeindustrien
Justervesenet har utredet flere problemstillinger rundt målinger av petroleum knyttet til oljeindustrien.

Informasjon om utredningen og eventuelle tiltak som følge av utredningen vil bli presentert når utredningen blir ferdig behandlet i Nærings- og Handelsdepartementet.

Utredning om målinger innen fiskeriindustrien
Justervesenet har utredet behov for endret regelverk og alternative tilsynsformer for målinger i fiskeindustrien unntatt havbruksnæringen.

Justervesenet og Nærings- og Handelsdepartementet har i samarbeid med Fiskeri- og Kystdepartementet og Fiskeridirektoratet blitt enig om innføring av ulike tiltak i denne næringen, basert på utredningen. Disse tiltakene vil sendes på høring til berørte parter etter hvert som de planlegges iverksatt. Se etter endringsforslag under høringer.

Hele utredningen kan du lese her: Utredning om måling i fiskeindustrien

Første tiltak som iverksettes er økt omfang av tilsyn i form av kontroll basert på risikovurderinger av fiskemottak. Dette tiltaket innføres fra 2013.

Innføring av krav til taksametre
Justervesenet har utredet krav til taksametre for Nærings- og handelsdepartementet. Utredningen finner du her. Næringsministeren besluttet sommeren 2008 at det skal iverksettes kontroll i samsvar med anbefalingen i utredningen: Utredning om krav til taksametre

Justervesenet har utarbeidet krav til taksametre, både ved salg, installasjon og under bruk.
Mer informasjon om krav til taksametre.

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 2. desember 2015
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/regelverk/utredningsprosjekter">
Twitter
LinkedIn
MENY