Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Det er brukers ansvar å sørge for at måleredskapene som benyttes og som det er nøyaktighetskrav til, overholder kravene under bruk. Med bruker menes den virksomheten som eier eller disponerer måleredskapet, og som er ansvarlig for at målingen foretas.

For å sikre nødvendig tillit til måleresultatene under bruk, gjennomfører Justervesenet tilsyn og kontroll med måleredskapene.

Under tilsyn vil Justervesenet normalt kontrollere om måleredskapet oppfyller krav til nøyaktighet og har en gyldig samsvarsvurdering, (at det er lovlig i bruk). Vi vil også kunne kontrollere og sette krav til forhold som gjelder bruk av redskapet, til omgivelser, og til angivelse av resultat der dette er nødvendig for at målingen skal bli riktig.

Det kan være forskjellige årsaker til at Justervesenet kommer for å føre tilsyn:

  • Justervesenet kan føre tilsyn basert på risikovurderinger. Dette gjelder for bransjer som er underlagt risikobasert tilsynsordning eller det foreligger tips eller informasjon som gir grunnlag for en spesiell risikovurdering.
  • Justervesenet kan utføre tilsyn og kontroll basert på stikkprøver og tilfeldig utvalg.
  • For måleredskap som er underlagt kontrollordning med periodisk tilsyn, utfører Justervesenet kontroll fordi måleredskapene forfaller til den periodiske kontrollen.
  • Justervesenet kan utføre ekstra kontroll i tillegg til periodisk tilsyn på bakgrunn av at det tidligere er gitt pålegg om retting og Justervesenet har mottatt melding om at rettingen er utført, eller at Justervesenet har fått melding om at det er foretatt en reparasjon eller plombebrudd. Dette er det som i regelverket betegnes som ‘oppfølgingskontroll’.
  • Justervesenet kan i noen tilfeller bestemme at virksomheten selv skal ha tilstrekkelig internkontroll. Justervesenet vil i disse tilfellene føre tilsyn med bedriftens internkontroll.

I praksis organiseres kontrollen av Justervesenet. Den enkelte aktør behøver normalt ikke ta kontakt med Justervesenet for å avtale periodisk tilsyn. Selv om måleredskap er underlagt periodisk tilsyn og Justervesenet ikke har kontrollert innenfor tilsynsperioden er redskapet lovlig å bruke så lenge bedriften ikke har grunn til å tro at det foreligger målefeil.

Når det er nødvendig å gjennomføre en reparasjon eller et inngrep som medfører at en plombering på måleredskap må brytes, skal det sendes melding til Justervesenet. En melding kan medføre at Justervesenet foretar oppfølgingskontroll for å føre tilsyn med at kravene er oppfylt etter reparasjonen. Det er allikevel bruker som er ansvarlig for at kravene er oppfylt, det kan derfor være lurt å sette krav til de som utfører reparasjonen.Justervesenet aksepterer i utgangpunktet kun skriftlige meldinger.

Les om kontroll av gjennomstrømningsmålere
Les om tilsyn med ikke-automatiske vekter under bruk
Informasjon om CE-merking

Kontaktperson: Nils M. Thomassen

Sist endret 1. april 2019
MENY