Alle kan klage eller anke på en tjeneste som Justervesenet har utført som teknisk kontrollorgan. Enhver henvendelse skal behandles på en konstruktiv og upartisk måte.

Definisjoner
Anker – henvendelse fra oppdragsgiver (søker, kandidat, foretak) om ny behandling av en avgjørelse som er fattet av Justervesenet som teknisk kontrollorgan.
Klager – uttrykk for misnøye, bortsett fra anke, fra en person eller organisasjon, i forbindelse med aktivitetene til Justervesenet som teknisk kontrollorgan.

Behandlingsprosess

  • Skriftlig anke/klage registreres, og skriftlig tilbakemelding om mottatt anke/klage, info om prosessen og forventet behandlingstid, gis.
  • Anke/klage behandles internt hos Justervesenet
  • Avgjørelsen registreres og svar om resultat oversendes, Anker/klager som behandles internt på Justervesenet skal behandles innen rimelig tid, maks 30 arbeidsdager.
  • I tilfeller der henvendelsen gjelder en anke og Justervesenet avslår anken vil den bli videresendt til Nærings og fiskeridepartementet og behandlet i henhold til Forvaltningsloven.

Skjema for anke/klage

Klage/anke på tjeneste som teknisk kontrollorgan (TKO)

Utfylt skjema sendes til postmottak@justervesenet.no

Kontaktperson: Gunnstein Å. Hæreid

Se også relaterte sider