Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Installasjonskontroll
Før taksameter kan tas i bruk skal installasjonen av taksameteret i kjøretøyet være kontrollert og godkjent av Justervesenet, eller løyvehaver skal kunne dokumentere at det er rekvirert installasjonskontroll hos Justervesenet der plomberingenes plassering og identitetsmerke er oppgitt.

Kontroll under bruk
Utover installasjons- og oppfølgingskontroller, utfører Justervesenet stikkprøvekontroller og kontroller basert på risikovurderinger. Ved kontrollen vil det kontrolleres at taksameteret oppfyller kravene til nøyaktighet og andre krav som er gitt i forskrift om krav til taksametre.

Det er brukers ansvar å sørge for at taksameteret oppfyller kravene i forksriften. Om det foreligger grunn til å tro at taksameteret ikke lenger oppfyller kravene, skal bruker straks sørge for å få forholdet klarlagt og eventuelle feil og mangler rettet. Dersom forholdet ikke lar seg rette, skal taksameteret tas ut av bruk.

Melding om plombebrudd eller reparasjon

Melding om plombebrudd
Bruker skal sende melding til Justervesenet i følgende tilfeller:
– Når taksameteret gjennomgår en reparasjon
– Når taksameteret gjennomgår en behandling som medfører risiko for at måleredskapet ikke lenger har de egenskaper som er påkrevd.
– Når det foretas dekkskifte med endring av dekkdimensjonen som kan føre til at måleresultatet i vesentlig grad påvirkes.

Taksameteret kan ikke tas i bruk før det er sendt melding til Justervesenet.

Plombebrudd
Ved plombebrudd skal bruker:
– ta taksameteret ut av bruk
Eller
– sørge for at det blir foretatt en ny plombering av en installatør, eller andre med tilsvarende kompetanse.

Plomberingen må ha et unikt identitetsmerke, som skal oppgis til Justervesenet samtidig med melding om plombebrudd.

Kontaktperson: Håkon Skjolden

Sist endret 22. februar 2019