Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Hvorfor årsavgift?

– Den tidligere gebyrmodellen basert på periodisk tilsyn la begrensninger på Justervesenets muligheter for å ta i bruk mer effektive tilsynsformer. Tilsyn basert på stikkprøver og risikovurderinger samt informasjonstiltak bidrar på mange områder i større grad til riktig måleresultat enn periodisk kontroll. Formålet med innføring av årsavgift er å frigjøre Justervesenets ressurser til målrettede tiltak der de trengs mest, for mest mulig effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Hvorfor betaler jeg årsavgift hvis ikke Justervesenet kommer?

– Justervesenets tilsyn skal bidra til tillit til målinger og like konkurransevilkår for aktører i bransjen. For å gjøre dette mest mulig målrettet gjennomføres tilsynet hos de aktørene der risikoen for feil ved målinger er størst. Alternativt utføres tilsynet som stikkprøver, eller en kombinasjon av tilsynsmetoder. På denne måten sørger Justervesenet for å ha tilstrekkelig kunnskap om feilsituasjonen i målingene i bransjen, og utfører tilsyn som bidrar til tillit og like konkurransevilkår for alle aktører i bransjen for en kostnad som er langt lavere enn om alle ble ført tilsyn med. Ved å betale årsavgift er du med å bidrar til tilsyn i bransjen som kommer din bedrift til gode selv om vi ikke besøker akkurat din bedrift.

Hvorfor må jeg betale avviksgebyr når jeg også betaler årsavgift?

– Avviksgebyret skal dekke Justervesenets kostnader ved å følge opp brudd på regelverket. Avviksgebyret ilegges dersom Justervesenet avdekker brudd på regelverket. Gebyret er beregnet ut fra gjennomsnittlige kostnader Justervesenet har ved å følge opp avviket for det aktuelle tilsynsområdet.

Hvorfor må jeg betale gebyr etter oppfølgingskontroll når jeg har betalt avviksgebyr?

– Gebyr ved oppfølgingskontroll gjelder kun tungvekter og store gjennomstrømningsmålere. Pga. de ekstraordinære kostnadene med frakt og utstyr ved disse kontrollene faktureres et gebyr for disse oppfølgingskontrollene. Da betales et oppmøtegebyr per oppmøte og gebyr per time på stedet.

Hvilke områder er finansiert ved årsavgift?

– Årsavgift gjelder:

Hvorfor akkurat disse områdene?

– De områdene som ilegges årsavgift er områder hvor Justervesenet vurderer tilsyn basert på risikovurderinger eller stikkprøvekontroller som mest effektivt. I tillegg er dette bransjer med relativt like og oversiktlige aktører.

Kan man få flere årsavgifter hvis man driver i ulike bransjer?

– Ja. Årsavgiften rettes mot tilsynsområder, som er bransje kombinert med type måleredskap. Avgiften skal dekke Justervesenets kostnader ved tilsyn med tilsynsområdet. Aktører som driver virksomhet innen flere områder Justervesenet fører tilsyn med, får årsavgift per område. Eksempler på dette kan være fiskemottak som også selger bensin, eller bensinstasjoner som også selger LPG etc.

Hva med de områdene som ikke berøres av årsavgift?

– På områder som ikke ilegges årsavgift skal brukerne betale gebyr når tilsyn utføres. Gebyret består av oppmøtegebyr og gebyr per time Justervesenet bruker på stedet. Oppmøtegebyret og timegebyret vil variere mellom måleredskaper utfra hvilken type utstyr som kreves for å utføre tilsynet. Dersom det avdekkes brudd på regelverket ilegges også et avviksgebyr, på samme måte som for områdene med årsavgift.

Hvorfor blir tilsynet i noen tilfeller dyrere?

– De siste årene har avgifts- og gebyrinntektene fra tilsynsoppgavene samlet sett ikke dekket de totale kostnadene knyttet til tilsyn. Med hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid § 31 (målenhetsloven) pålegger Nærings- og fiskeridepartementet Justervesenet å fullfinanisere tilsynsaktiviteten gjennom gebyrer og avgifter fra brukerne.

Hvorfor må jeg betale tilsynsgebyr når jeg har betalt årsavgift?

– Dersom du har måleredskaper Justervesenet fører tilsyn med og som ikke er finansiert gjennom årsavgift, må du betale gebyr når Justervesenet utfører tilsyn på disse måleredskapene. Årsavgift gjelder kun enkelte områder (se forskrift om målenheter og måling §§6-2 og 6-3).

Må jeg betale årsavgift når jeg i løpet av året har lagt ned virksomheten?

– Det skal betales årsavgift dersom virksomheten var i drift per 1. mars det året den gjelder for.

Følger årsavgiften bedriften eller instrumentet?

– Årsavgiften skal betales av bedriften som bruker instrumentet til målinger som legges til grunn for økonomisk oppgjør. Årsavgiften kan være fastsatt på ulike grunnlag avhengig av bransje. For eksempel er det en fast årsavgift for alle dagligvarebutikker, uavhengig av hvor mange vekter de har, mens det på bensinstasjoner skal betales årsavgift avhengig av omsatt volum. På området for LPG-måling skal det f.eks. betales per måler.

Vi har ikke drevet et fullt år, skal vi likevel betale for hele året?

– Så lenge virksomheten var i drift per 1. mars, skal det betales årsavgift. Årsavgiften avkortes ikke for drift deler av året.

Sist endret 7. april 2022