Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Hvorfor årsavgift?
– Den tidligere gebyrmodellen basert på periodisk tilsyn la begrensninger på Justervesenets muligheter for å ta i bruk andre tilsynsformer. Justervesenets kontroller har vist at tilsyn basert på stikkprøver og risikovurderinger gir langt større effekt. Formålet med innføring av fast årsavgift er at Justervesenet får frigjort ressurser til å sette inn målrettede tiltak der de trengs mest, for best mulig effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Hvorfor betaler jeg årsavgift hvis ikke Justervesenet kommer?
– Årsavgiften er med på å dekke opp utgiftene Justervesenet har på å føre tilsyn med den aktuelle bransjen. På denne måten står Justervesenet fritt til å føre tilsyn der vi mener risikoen for feil er størst, i en modell hvor alle i bransjen er med og sikrer tillit til måleresultatene. Derfor er det ikke sikkert at du får besøk av oss hvert år. Justervesenets samlede ressursbruk på tilsyn går imidlertid ikke ned, men fordeles bare annerledes enn tidligere.

Hvorfor må jeg betale avviksgebyr når jeg også betaler årsavgift?
– Årsavgiften dekker kostnadene ved Justervesenets tilsyn av bransjen. Dersom Justervesenet avdekker brudd på regelverket, utløser det et avviksgebyr. Gebyret er beregnet ut fra gjennomsnittlige oppfølgingskostnader for det aktuelle tilsynsområdet.

Hvorfor må jeg betale gebyr etter oppfølgingskontroll når jeg har betalt avviksgebyr?
– Gebyr ved oppfølgingskontroll gjelder kun tungvekter og store gjennomstrømningsmålere. Da betales et oppmøtegebyr per oppmøte og gebyr per time på stedet. Pga. de ekstraordinære kostnadene med frakt og utstyr ved disse kontrollene faktureres et gebyr for disse oppfølgingskontrollene.

Hvilke områder går over til årsavgift?
– Innføring av årsavgift gjelder:

Hvorfor akkurat disse områdene?
– Dette er områder hvor Justervesenet har god statistikk og oversikt. I tillegg viser erfaringer at for enkelte av disse bransjene vil risikovurderinger og stikkprøvekontroller gi større effekt.

Kan man få flere årsavgifter hvis man driver i ulike bransjer?
– Ja. Årsavgiften beregnes per bransje og skal dekke Justervesenets kostnader ved tilsyn. Driver man i flere bransjer Justervesenet fører tilsyn med, får man dermed årsavgift per bransje. Eksempler på dette kan være fiskemottak som også selger bensin, eller bensinstasjoner som også selger LPG etc.

Hva med de områdene som ikke berøres av årsavgift?
– På andre tilsynsområder videreføres hovedsakelig periodisk tilsyn. Her belastes brukerne med et tilsynsgebyr som består av oppmøtegebyr, med tillegg av et gebyr per time Justervesenet bruker på tilsynet på stedet. Oppmøtegebyret og timegebyret vil variere mellom måleredskaper utfra hvilken type utstyr som kreves for kontrollen. Dersom kontrolløren finner feil som medfører oppfølging av måleredskapet, vil det utløse et avviksgebyr. Avviksgebyr ved funn av brudd på regelverket vil også gjelde for de gruppene som har årsavgift.

Hvorfor blir tilsynet i noen tilfeller dyrere?
– De siste årene har gebyrinntektene fra tilsynsoppgavene samlet sett ikke dekket de totale kostnadene knyttet til tilsyn. Med hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid § 31 (målenhetsloven) pålegger Nærings- og fiskeridepartementet Justervesenet å fullfinanisere tilsynsaktiviteten gjennom gebyrer og avgifter fra brukerne. Fra 2016 fullfinansieres tilsynet gjennom brukerfinansiering slik at kryssubsidiering i størst mulig grad unngås. Videre vil tilsynsaktiviteten øke på noen områder.

Hvorfor må jeg betale tilsynsgebyr når jeg har betalt årsavgift?
– Årsavgiften er knyttet til områder som vekter i dagligvarebransjen, små og store gjennomstrømningsmålere på bensinstasjoner o.l., og gjennomstrømningsmålere for LPG. Dersom en virksomhet har måleredskap i tillegg til de som er omfattet av årsavgiften, vil det kreves tilsynsgebyr for disse.

Må jeg betale årsavgift når jeg i løpet av året har lagt ned virksomheten?
Dersom virksomheten var aktiv per 1. mars, må du betale årsavgift.

Sist endret 31. oktober 2017
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/regelverk/justervesenets-arsavgift-og-gebyrer/sporsmal-og-svar-arsavgift">
Twitter
LinkedIn
MENY