Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Om du er næringsdrivende og benytter et måleredskap som ligger til grunn for et økonomisk oppgjør, blir du kjent med Justervesenet. Det er fordi måleredskapet ditt er underlagt krav og kontrollplikt i forskrift om målenheter og måling.

Når kommer Justervesenet på besøk?
Justervesenet gjennomfører tilsyn basert på risikovurdering, slik at ressursene benyttes der de trengs mest. Det betyr i praksis at vi ikke lenger kommer på faste, regelmessige kontroller, men at disse er gjenstand for en kontinuerlig vurdering som kan resultere i et uanmeldt besøk.

Brukers ansvar
Det at vi har vært på besøk betyr imidlertid ikke at du som bruker er uten ansvar til neste tilsynsbesøk. Bruker av måleredskaper plikter å påse at disse til enhver tid oppfyller krav som er fastsatt, dette kan være krav til nøyaktighet eller krav til at redskapet skal ha en gyldig samsvarsvurdering. Toleransen og de øvrige kravene som er fastsatt til det enkelte måleredskap fremgår av ulike instrumentspesifikke forskrifter. Her er det også fastsatt tilsynsordning og eventuelt tilsynsperiode.

Aktsomhetsplikt
Foreligger det grunn til å tro at måleredskapet ikke lenger oppfyller de kravene som er forutsatt ved godkjenningen, skal bruker straks sørge for å få forholdet klarlagt og eventuelle feil eller mangler rettet hvis dette lar seg gjøre. Dersom forholdet ikke kan rettes, skal bruker sørge for at måleredskapet tas ut av bruk og fjernes.

Ikke-godkjente måleredskaper
Måleredskap som ikke lenger oppfyller regelverkets krav, kan ikke lenger brukes til økonomisk oppgjør og andre formål der det settes krav til måleredskapet. Det kan innvilges midlertidig brukstillatelse og fastsettes frist for retting. Dersom måleredskapet ikke er reparert innen datoen fastsatt av Justervesenet, er det ulovlig å bruke.

Melding om reparasjon og lignende
Ved reparasjon/plombebrudd etc. må bruker sende melding om reparasjon til Justervesenet før måleredskapet kan tas i bruk igjen. Meldinger kan sendes gjennom Justervesenets skjemakatalog. Når melding er sendt til Justervesenet, kan måleredskapet tas i bruk. For taksametre er det i tillegg en forutsetning før det tas i bruk at reparasjon er plombert og foretatt av aktører med kompetanse på området.

Gebyrplikt for tilsyn
Gebyrer for kontroll og tilsyn er fastsatt etter forskrift om målenheter og måling, kapittel 6.

Andre plikter i forbindelse med kontrollen
Enhver som underlegges tilsyn skal sørge for å legge forholdene til rette for at tilsynet praktisk kan gjennomføres, samt gi den nødvendige bistand. Han har også plikt til å sørge for hensiktsmessige lokaler for kontrollen, tilstrekkelig arbeidshjelp og nødvendig testmateriale. Den det føres tilsyn med, kan ikke kreve å få dekket kostnader som er påført under tilsynet.

Justervesenet skal ha uhindret adgang til steder og innretninger når dette anses nødvendig for å føre tilsyn.

Sist endret 7. september 2020