Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

For næringslivet

Hva er samsvarsvurdering?
En samsvarsvurdering er et dokument som bekrefter at måleredskapet er i samsvar med krav i regelverket. Dette kan være en nasjonal samsvarsvurdering som kun er gyldig i Norge, eller en samsvarsvurdering etter EØS-avtalen som er gyldig i hele EØS-området (se TKO). En samsvarsvurdering beskriver hvordan måleredskapet tilfredsstiller ulike krav, som f.eks. nøyaktighetskrav og krav til robusthet mot endinger i fuktighet, temperatur og elektrisk stråling.

Hvor finner jeg informasjon om krav til taksametre?
Justervesenet har egen informasjonsside om dette under fanen Tilsyn og posten Taksametre. Du kommer også dit med å klikke her.

Hvor mye avvik kan en butikkvekt ha?
Den kan maksimum ha 3 delinger feil når den belastes med maksimum kapasitet. Deling er «trinnene» vekten veier i, dvs. at en vekt med 2 g deling teller to og to gram.

Et eksempel:
En vekt med maks kapasitet 6 kg med 2 g deling ( dvs. at den teller to og to gram), kan ha maksimum følgende avvik:

± 2 g feil ved belastning 0 – 1 kg
± 4 g feil ved belastning 1 – 4 kg
± 6 g feil ved belastning 4 – 6 kg

Hvem kan jeg kontakte hvis måleredskapet viser feil?
Ta kontakt med det firmaet du har kjøpt redskapet hos eller et servicefirma og og be om reparasjon. Du må ikke bruke måleredskapet hvis du vet eller har mistanke om at det viser feil. Dersom reparasjonen krever at en plombe på måleredskapet brytes, skal det meldes fra til Justervesenet.

Kommer Justervesenet automatisk og foretar kontroll av vekter og bensinpumper?
De fleste vekter og alle bensinpumper er måleredskaper som er underlagt risikobasert tilsyn. Det betyr at Justervesenet gjør en vurdering av hvor tilsyn skal utføres. Du skal ikke selv kontakte oss for å få utført tilsyn.

Vi har ikke bestilt kontroll! Hvorfor kommer Justervesenet?
Dersom du har et måleredskap du bruker som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør, fører Justervesenet tilsyn med at det tilfredsstiller kravene i regelverket. Dette er lovpålagt, ikke frivillig. Se også Justervesenet på besøk og Ansvaret for betaling av gebyr for kontroll og godkjenning .

Kan vi få et dokument som bekrefter at dere har kontrollert måleredskapet vårt?

  • Ved tilsyn:
    Justervesenet sender ut en rapport som viser resultat av kontroll av alle måleredskaper som ble kontrollert ved siste besøk. Dersom du blir pålagt å rette en feil eller foreta deg noe spesielt som følger av funn under tilsynet, vil denne rapporten være utformet som et enkeltvedtak. Dette skjer automatisk.
  • Ved kalibrering:
    Ved kalibrering utsteder Justervesenet et kalibreringsbevis.

Hvor raskt kan vi få kalibrert instrumentet?
Ta kontakt med oss for å avtale tid.

Kan jeg komme innom og få kalibrert instrumentet mens jeg venter?
I noen tilfeller vil dette være mulig. Dersom du ønsker dette, så ta kontakt med oss.

Hvor ofte må jeg få vekten/instrumentet kalibrert eller sjekket?
Du har plikt til å passe på at måleredskapet til enhver tid tilfredsstiller kravene i regelverket. Du må sørge for rutiner som sikrer at du kan overholde denne plikten. Dette kan bety at du bør kalibrere redskapet ditt med jevne mellomrom, avhengig av bruk og påvirkning. Dette er din vurdering. Det er kun for måletanker det er fastsatt krav i regelverket til hvor ofte det skal gjennomføres kalibrering.

Justervesenet fører periodisk tilsyn med noen måleredskap. Dette er regulert i de instrumentspesifikke forskriftene som sier hvor ofte Justervesenet normalt vil føre tilsyn med måleredskapet. Regelverket finner du her.

Reparerer Justervesenet måleinstrumenter?
Nei. Du må ta kontakt med servicefirma eller leverandør.

Hvordan bestiller jeg kontroll eller sender meldinger vedrørende mitt måleredskap?
I utgangspunktet kan du ikke bestille at Justervesenet skal komme på tilsyn for å kontrollere måleredskapet ditt. Det finnes imidlertid en mulighet for å be om Kontroll på anmodning (Bruksverifikasjon), og da vil Justervesenet gjøre en vurdering på hvorvidt vi har ressurser til å utføre denne kontrollen. Du ber om dette ved å sende en e-post til postmottak@justervesenet.no.

Hvor finner jeg prislisten og avgift- og gebyrlisten deres?
Se bunnmenyen på forsiden under Priser og gebyrer. Der finner du prisliste for Kalibrering og TKO-oppdrag.

Avgifter- og gebyrer finner du i kap. 6 i forskrift om målenheter og måling som du kommer til her.

Generell informasjon om gebyrer og avgifter finner du her. Se også: Beregning av gebyr og avgift.

 

For forbrukere

Hvilke krav settes til taksametre?
I forskrift om krav til taksametre kan du lese detaljene om dette. Se også våre informasjonssider om taksametre.

Hvordan vet jeg om el-måleren min viser riktig?
Kontroll av el-målere foretas gjennom et statistisk utvalg, som gjøres av nettselskapet ditt. Ta kontakt med nettselskapet og hør om din målertype er testet.Justervesenet fører tilsyn med at nettselskapet gjennomfører tilstrekkelig med slike tester.

Hva slags krav stilles det til el-målere?
Siden 2003 skal alle elektrisitetsmålere som selges i Norge tilfredsstille fastlagte nøyaktighetskrav. Disse kravene kan du lese om i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. Se også våre informasjonssider om el-målere.

Hvem er ansvarlig for at måleredskaper kontrolleres så ofte som de skal?
Det er bruker/eier som er ansvarlig for at måleredskapet til enhver tid oppfyller kravene i regelverket. Dette innebærer at bruker har plikt til å ha rutiner for nødvendig kontroll av måleredskapet. Avhengig av type måleredskap og bruk kan dette være egenkontroll eller kontroll utført av servicefirma, eller en kombinasjon av dette. Justervesenet bestemmer når tilsyn skal utføres. Dette må ikke forveksles med kontroll som bruker er ansvarlig for.

Fører dere tilsyn med personvekter?
Forskrift om krav til ikke-automatiske sier at vekter som brukes til bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnostisering og medisinsk behandling er underlagt krav. Det betyr at vektene må være samsvarsvurdert, og at de skal føres tilsyn med i henhold til gjeldende regelverk.
Regelverket gjelder ikke for målinger og bruk av måleresultater til privat bruk. Baderomsvekter fører vi med andre ord ikke tilsyn med.

Hvem kan jeg kontakte for å få vite om en type måleredskap er godkjent for kjøp og salg?
Produsenten skal kunne svare deg på dette. Hvis samsvarsvurderingen er utstedt av Justervesenet, kan du søke i vår database eller ta kontakt med oss.

Hvor finner jeg lover og forskrifter som gjelder mål og vekt?
Du finner dem under Regelverk. Se også Til brukere av måleredskap hvor du finner annen nyttig informasjon.
Alle gjeldende forskrifter og lover finnes forøvrig på www.lovdata.no.

Hvor finner jeg prislisten og avgift- og gebyrlisten deres?
Se bunnmenyen på forsiden under Priser og gebyrer. Der finner du
Prisliste Kalibrering og TKO-oppdrag.
Avgifter- og gebyrer finner du i kap. 6 i forskrift om målenheter og måling som du kommer til her

Kan jeg få kjøpt instrumenter, lodd og vekter av dere?
Vi forhandler ikke måleredskaper. Imidlertid har vi av og til brukte lodd som vi kan selge. Ta kontakt dersom dette skulle være av interesse.

Kontrollerer dere laser-fartsmålere eller fotobokser?
Ja, på oppdrag fra Politiet og Statens Vegvesen kalibrerer vi laser fartsmålere og fotobokser.

Kontaktperson: Thomas Framnes

Sist endret 23. mars 2022