Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Undersøkelse av instrument
Gjennom en kalibrering blir instrumentets nøyaktighet undersøkt. Kalibreringen utføres ved visse referansebetingelser for å gi resultater med minst mulig måleusikkerhet.

Å kjenne instrumentets egenskaper ved visse referansebetingelser dekker kun en del av det behovet en instrumentbruker har. Brukeren benytter ofte instrumentet under varierende betingelser, og det er derfor nødvendig også å ha kjennskap til instrumentets egenskaper i de aktuelle brukssituasjonene. Denne kunnskapen, særlig der det er nødvendig med nøyaktige målinger, kan gå ut over det som leverandøren kan gi av informasjon. Nasjonalt laboratorium tilbyr undersøkelser av instrumentets følsomhet til for eksempel temperatur eller fuktighet.

Bistand i måletekniske og formalistiske problemstillinger knyttet til måling
Nasjonalt laboratorium (NL) har som formål å bidra til en god måleteknisk infrastruktur i Norge. Vi yter måleteknisk bistand der dette er ønsket ut fra vår kompetanse i nøyaktig måleteknikk, IKT og måleteknikk, måleusikkerhet og internasjonale forhold.

NL kan bl.a. bistå ved utarbeidelse av retningslinjer som kan benyttes i måletekniske tjenester. Dette kan være aktuelt for myndigheter eller andre premissleverandører som ønsker en ”standardisert” måleteknisk tjeneste som skal ha tillit hos tredjepart.

Generelle kurs og bedriftsintern opplæring
Justervesenet tilbyr ulike kurs innenfor metrologi. Vi har også hatt god erfaring med bedriftsinterne kurs knyttet til opplæring bl.a. i beregning av måleusikkerhet. I bedriftsinterne kurs er problemstillingene og deltagergruppen mer homogen, og det er lettere å målrette innholdet i kurset.

Behov for nye kalibreringstjenester og kurs/konsulenttjenester

Justervesenet ønsker å få informasjon om hvilke behov det er for kalibreringstjenester og kurs. Som nasjonalt laboratorium er vi opptatt av at norsk industri og andre viktige samfunnsfunksjoner har tilgang på ønskede tjenester knyttet til kalibrering og måling.

Den måletekniske infrastruktur for kvalitetssikret måling inkluderer nasjonale laboratorier og kalibreringslaboratorier akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Det er viktig for oss å kjenne status for tilgang på relevante kalibreringstjenester i Norge.

Videre ønsker Justervesenet å bidra med kompetanseoverføring på ulike områder knyttet til måling. Dette kan både være knyttet til spesielle «måletekniske utfordringer» eller mer generelt kompetansebehov knyttet til metrologiske/måletekniske vurderinger.

Kontaktperson: Henning Kolbjørnsen

Sist endret 14. desember 2023