Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Aktuelle høringer

Forskrift om krav til gassmålere

Justervesenet sender forslag til ny forskrift om krav til gassmålere på høring.

Høringsuttalelser sendes Justervesenet på e-post til postmottak@justervesenet.no eller via Altinn.

Høringsbrev
Forskriftsutkast
Høringsliste
Høringsnotat

Høringsfrist: 20.juni 2024

 

Avsluttede høringer

Forslag til endring i krav for målesystemer for olje på bilverksteder

Justervesenet sender på høring forslag til endring i forskrift om krav til målesystemer for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann, FOR-2007-12-21-1738.

Høringsuttalelser sendes Justervesenet på e-post til postmottak@justervesenet.no eller via Altinn.

Høringsbrev
Høringsliste
Forskriftsutkast
Høringsnotat

Høringsfrist: 1. desember 2023

Utredning om måling av skogsvirke

Justervesenet sendte våren 2023 på høring utredningen om behovet for krav til måling ved
skogsavvirkning. Utredningen tok sikte på å avdekke om det er behov for å innføre lovregulerte krav til
måling av skogsvirke i Norge. Utredningen konkluderte med at det er
tilstrekkelig tillit til målingene som utføres, og at det ikke er behov for ytterligere tiltak.

Utredningen kan bestilles ved henvendelse til Justervesenet.

Forskrift om målenheter og måling

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 20. desember forskrift om målenheter og måling på høring. I forskriftsutkastet foreslås følgende:

1. Gi Justervesenet hjemmel til å innføre krav til gassmålere.

2. Innføre avgift for tilsyn med vannmålere.

3. Tydeliggjøre krav om sikring av måleredskap.

4. Foreta mindre rettelser og klargjøringer i forskriften.

Høringen med tilhørende dokumenter finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-4/id2951470/?expand=horingsnotater

Høringsfrist: 20. mars 2023

 

 • forskrift 28. desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (elmålerforskriften)

 • forskrift 21. desember 2007 nr. 1742 om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter)

Den gjeldende forskriften om elektrisitetsmålere har i hovedsak vært håndhevet for elektrisitetsmålere i husstander og næringsvirksomhet. Endringene foreslås for å tilpasse kravene til energimålere i ladestasjoner for elektriske kjøretøy, og for at det skal kunne gjøres hensiktsmessig tilsyn med disse.

I forskrift om krav til catchvekter foreslås å pålegge rapporteringsplikt for den som selger eller på annen måte overdrar catchvekter som skal brukes i pukkverk eller i bygg- og anleggsbransjen. Med rapporteringsplikt menes en plikt til å gi visse typer opplysninger til Justervesenet i forbindelse med salg av catchvekter, herunder om kjøper, vekttype, brukssted og bruksformål.
I begge forskriftene foreslås en del mindre endringer, hovedsakelig av språklig karakter.

I dokumentet Høringsnotat elmålere og catchvekter følger en gjennomgang av endringsforslagene. Vi ber om at innspill sendes til postmottak@justervesenet.no

Høringsfrist er 1. desember 2022

Høring vedrørende endring av forskrifter om krav til vann- og varmeenergimålere

Justervesenet har sendt på høring forslag til endringer i følgende forskrifter:- forskrift om krav til vannmålere
– forskrift om krav til varmemålere
Høringsbrev
Høringsnotat
Forskriftsutkast vannmålere
Forskriftsutkast varmeenergimålere
HøringslisteHøringssvar sendes til postmottak@justervesenet.no
Høringsfrist er 20. mai 2022. 

Høring om unntak fra krav for dispensere for spylervæsker

Justervesenet foreslår at dispensere for spylervæsker unntas fra krav til samsvarsvurdering og krav under bruk i det måletekniske regelverket. Risikoen ved feil i målinger av spylervæsker fra dispensere vurderes som svært lav, og kostnaden ved å opprettholde krav vurderes ikke å stå i forhold til nytten.
Høringsbrev
Høringsnotat 
Forskriftsutkast 
Høringsliste 
Høringsfrist 1. desember 2022
Høring vedrørende nye krav til veiesystemer ved landing av fisk
Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslår med bakgrunn i fiskerikontrollutvalgets anbefalinger og etatenes egne vurderinger flere nye krav til vektene som benyttes ved landing av fisk som vil sikre økt etterlevelse av regelverket. Etatene foreslår blant annet krav til automatiske veiesystemer ved landing og omsetning av fisk, herunder krav til lagring og overføring av veiedata og data om hendelser i veiesystemet, samt kobling mot
seddelsystemet og andre system som skal bruke veiedataene.
Målet med tiltakene er å heve terskelen for å manipulere veiesystemene, samt styrke kontrollmyndighetenes mulighet til å overvåke og avdekke eventuell manipulasjon av veiesystemene. I tillegg vil det bidra til at næringen kan oppfylle markedskrav til dokumentasjon.Landingsforskriften vil stille krav til at mottaker skal ha automatisk veiesystem, mens de tekniske kravene til vekter og veisystem følger av Justervesenets regelverk.
Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste
Høringsfrist: 7. juni 2021
Høring om endring i forskrift om målenheter og måling

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling (måleforskriften). Det foreslås å gi Justervesenet hjemmel til å innføre krav under bruk til vann- og varmemålere, og å innføre krav til internkontroll hos servicefirma. I tillegg foreslås det å gjøre visse forenklinger og rettelser i forskriften og justering av enkelte gebyrer.

Dokumentene og mulighet til å sende inn høringssvar finner du på Nærings- og fiskeridepartementets nettside

Høringsfrist: 03.06.2021

 

Høring om forslag til forskrift om krav til ferdigpakninger

Det er behov for klargjøring av hvilke krav som gjelder og en tydeliggjøring rundt rollen
som importør av ferdigpakninger. Dette medfører i praksis ikke endringer, men representerer en praksis som ikke tidligere har vært tydeliggjort i forskriften. Disse endringsbehovene forklares derfor nærmere i høringsnotatet.

Høringsbrev ferdigpakninger

Høringsnotat ferdigpakninger

Forskriftsforslag ferdigpakninger

Høringsuttalelser sendes Justervesenet på e-post til postmottak@justervesenet.no eller via Altinn.

Høringsfristen er 1.mars 2021

 

Høring – Utredning om regulering av krav til gassmålere:

Utredning om måling av gass

Utredningen tar sikte på å avdekke om det er behov for å innføre lovregulerte krav til gassmålere (måling av gass i gassfase) i Norge. Eventuell regulering vil i utgangspunktet kun gjelde ved økonomiske oppgjør.

Det har vært utfordrende å finne entydig informasjon om forbruk, feilsituasjon og bedriftenes kvalitetssikring rundt måleresultater i gassmålere. Foreløpig konklusjon i utredningen er derfor basert på usikre beregninger og anslag. Utredningen kan likevel tyde på at måletekniske krav med tilhørende tilsyn utført av Justervesenet totalt sett kan ha positive effekter sammenlignet med dagens situasjon.

Den foreløpige konklusjonen i utredningen er derfor at det kan være aktuelt å innføre følgende tiltak:

 • Tiltak 1: Krav og tilsyn for gassmålere som omfattes av Måleinstrumentdirektivet (Direktiv 2014/32/EU)
 • Tiltak 3: Krav og tilsyn for gassmålere for komprimert naturgass til kjøretøy

Justervesenet ønsker innspill og kommentarer til alle deler av utredningen. Informasjon om feilsituasjon i målinger av gass og hvilke kvalitetssystemer som benyttes for å sikre korrekt målinger er også relevant.

Innspill til Utredning om måling av gass kan sendes til postmottak@justervesenet.no. Merk svaret med referansenr. 2020/5596.

Frist for innspill: 10. januar 2021.

Høring – Forskrift om måleenheter og måling

Forskrift om målenheter og måling er foreslått endret av Justervesenet, og Nærings- og fiskeridepartementet har nå sendt dette ut på høring.

Endringene skyldes hovedsakelig endringene av SI-enhetene som ble gjort i fjor. Det er også foreslått å gi Justervesenet mulighet til å kreve at selgere av måleredskaper rapporterer ved salg. Videre er det gjort noen mindre endringer og rettelser.

Dokumentene og mulighet til å sende inn høringssvar finner du på Nærings- og fiskeridepartementets nettside

Høringsfristen er 15. februar.

 

Høring – Forskrift om endring i instrumentspesifikke forskrifter

Justervesenet sender med dette forskrift om endringer i følgende forskrifter på høring:

 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1736 om krav til transportbåndvekter
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1737 om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1742 om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter)
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1747 om krav til automatiske gravimetriske fyllemaskiner
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1741 om krav til automatiske jernbanevekter
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1746 om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1740 om krav til lengdemålingsinstrumenter
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1739 om krav til materielle lengdemål

Høringsbrev

Høringsnotat l

Endringsforskrift

Høringsliste

 

Høring av endringer i taksameterforskriften, elmålerforskriften og gjennomstrømningsmålerforskriften

 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann (gjennomstrømningsmålerforskriften)
 • Forskrift 28. desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (elmålerforskriften)
 • Forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre (taksameterforskriften)

Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste
Forskriftsutkast, taksameterforskriften
Forskriftsutkast, elmålerforskriften
Forskriftsutkast, gjennomstrømningsmålerforskriften

 

Høring om endring i diverse instrumentspesifikke forskrifter  

Høringsbrev
Høringsnotat
Endringsforskrift
Høringsliste

Regelrådets uttalelse

 

Høring om endring i taksameterforskriften

Høringsbrev_taksameterforskrift
Høringsnotat_taksameterforskrift
Endringsforskrift_taksameterforskrift
Høringsliste_taksameterforskrift

Regelrådets uttalelse

 

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste

Regelrådets uttalelse


Forskrift om krav til internkontroll for måleredskap og målinger.

Se høringsdokumentene:
høringsbrev_internkontroll
høringsnotat_internkontroll
høringsliste_internkontroll


Om den nye modellen for avgifts- og gebyrfinansiering av Justervesenets tilsynsvirksomhet

Avgifts- og gebyrfinansiering

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger 

Sist endret 12. april 2024