Justervesenets klokke UTC(JV):

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Justervesenet samler inn og bruker personopplysninger, og om hvordan vi behandler personopplysninger når du besøker Justervesenet.no og dinside.justervesenet.no

1. Hva er personopplysninger?

Personopplysning: Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning er om opplysningene kan identifisere en konkret person. Personopplysninger omfatter både de opplysningene som åpenbart er personopplysninger slik som navn, telefonnummer, fødselsnummer og adresse. Men også saksdokumenter, utredninger eller vurderinger som omhandler ansatte eller personer hos virksomheter som vi fører tilsyn med eller utfører oppdrag for, eller andre, er personopplysninger. Det samme gjelder innholdet i e-postkommunikasjon eller bilder av ansatte, personer eller virksomheter som vi fører tilsyn med eller andre. I tillegg er logging av aktivitet i datasystemer å regne som personopplysninger.

 

2. Hva er behandling av personopplysninger?

Med behandling av personopplysninger menes alle typer bruk av personopplysninger. Det er alt fra innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, overføring, utlevering til andre og publisering av opplysningene. Med andre ord omfatter «behandling» alt vi, Justervesenet, gjør med den enkeltes personopplysninger.

3. Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Justervesenet er avhengig av å ha tilgang til personopplysninger for å løse sine oppgaver. Justervesenet samler bare inn opplysninger vi trenger for å gjøre oppgavene våre. Disse opplysningene bruker vi kun til de oppgavene som vi har hentet dem inn for, med mindre vi har lovlig grunnlag til å bruke dem også til andre formål.

4. Hvem er behandlingsansvarlig i Justervesenet?

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Justervesenet, ved direktør Geir Samuelsen er behandlingsansvarlig for alle behandlinger av personopplysninger hos oss. Oppfølgingen av dette ansvaret er delegert til flere i organisasjonen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.
Justervesenet bruker eksterne leverandører til å behandle data i forbindelse med utføring av våre oppgaver. Disse leverandørene blir da databehandlere for Justervesenet. Når vi bruker en databehandler sikrer vi at alle opplysninger og data som vi er ansvarlig for behandles slik vi vil via databehandleravtaler og gjennomføring av risikovurderinger av de tjenester som leveres til oss.

5. Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene dine?

For at Justervesenet skal kunne bruke dine personopplysninger må vi ha et behandlingsgrunnlag, som er det samme som rettslig grunnlag. Det rettslige grunnlaget er enten hjemmel i lov eller forskrift, eller et frivillig, uttrykkelig og opplyst samtykke fra den enkelte person som vi behandler opplysninger om.

6. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Justervesenet behandler de opplysningene som er nødvendige for å løse oppgavene nevnt i punkt 2. Konkret hvilke opplysninger vi samler inn og bruker er avhengig av den konkrete oppgaven vi skal løse.

7. Hvor henter vi opplysningene fra?

Justervesenet henter normalt inn kontaktinformasjon for personer enten fra foretak som er brukere av måleredskaper, fra leverandører av måleredskaper, fra oppgitt informasjon ved tilsyn, ved innmelding av måleredskaper, enten bestilling av tjenester, eller ved rapportering av omsetning på nett i forbindelse med utstedelse av årsavgifter. Justervesenet kan også hente inn kontaktinformasjon fra Enhets- og foretaksregisteret. Vi kan også hente inn opplysninger fra offentlige tilgjengelige kilder slik som nettsider og sosiale medier.

Justervesenet mottar også personopplysninger og registreringer fra andre. Eksempler: trekklister fra fagforeninger, opplysninger fra NAV, eller direkte fra enkeltpersoner som henvender seg til Justervesenet. Selv om Justervesenet selv ikke henter inn opplysningene, vil vi behandle dem som om vi hadde gjort det.

8. Hvordan tar vi vare på opplysningene om deg?

Personopplysninger skal ikke lagres lengre enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt samlet inn for. Hvis ikke opplysningene skal bevares etter Arkivloven eller annen lovgivning, så slettes de etter bruk.

Personopplysningene blir behandlet i flere it-systemer som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet, og som er risikovurdert. All tilgang til systemene er tilgangsstyrt og trafikken blir logget.

9. Hvem har tilgang til opplysningene om deg?

Ansatte i Justervesenet har tilgang til personopplysninger etter hvilke oppgaver de skal løse i sitt arbeid. Kun ansatte som skal jobbe med opplysningene om deg skal ha tilgang til opplysningene.

10. Hvem utleverer vi opplysninger om deg til?

Utlevering eller eksport av data defineres som enhver avgivelse av data, foruten til eget system/behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på dennes vegne. Justervesenet publiserer journal på nett, samt utleverer informasjon fra andre av sine systemer. Disse dataene kan inneholde personopplysninger, f.eks. navn på bestiller eller kontaktperson.

11. Dine rettigheter

Innsyn: Alle har rett til generell informasjon om Justervesenets behandling av personopplysninger. I tillegg har alle personer som vi har registrert personopplysninger om, rett på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om seg og hvordan disse opplysningene blir behandlet.
Retting og sletting: Hvis opplysningene om deg er feil, kan du kreve at opplysningene blir endret, rettet eller slettet i henhold til personopplysningsloven.

I tillegg til disse rettighetene kan alle personer som Justervesenet har registrert personopplysninger om, begjære begrensning i behandlingen samt fremsette innsigelser mot behandlingen.
Krav skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

12. Kontakt

Har du flere spørsmål om hvordan Justervesenet håndterer dine personopplysninger eller generelt om hvordan vi håndterer personvern og innsyn, kan du kontakte vårt personvernombud, Elin Stillingen på e-post: postmottak@justervesenet.no eller telefon: 64 84 84 76.

13. Informasjonskapsler

Justervesenet har etter ekomloven plikt til å opplyse deg om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.

En informasjonskapsel er en liten fil som alle som surfer på internett kan motta fra ulike nettsider som besøkes. Kapslene lagres lokalt på harddisken din.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det lagres informasjonskapsler via din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

14. Utsendelse av informasjon

Utsendelser av nyheter, informasjon om kurs og seminarer, og markedsføring, overfor personer, skjer kun etter samtykke.

Når du melder deg på kurs og arrangementer Justervesenet arrangerer, ber vi deg registrere navn, organisasjon, adresse, e-post, jobbtelefon, stilling og fakturareferanse. Med unntak av navn og organisasjon, som vil bli publisert på deltakerlister, deles opplysninger ikke med andre.