Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet fører tilsyn med landets fiskemottak. For å finansiere tilsynet ble det fra 2016 innført årsavgift for fiskemottakene. Avgiften er basert på verdien av fisken slik denne kommer fram på sluttsedlene som skrives og rapporteres til Fiskeridirektoratet.

Båter i fiskemottak ved fjell

Hva menes med fiskemottak?

Med fiskemottak mener vi bedrifter der vill fisk landes, veies og landingsseddel eller sluttseddel skrives. Med vill fisk mener vi viltlevende marine ressurser slik dette er definert i landingsforskriften, med unntak av tang og tare.

Selskaper som kun mottar fisk fra båter basert på estimater eller andre målemetoder, skal ikke betale årsavgift. Selskaper som kun mottar leppefisk som ikke veies men telles, er et eksempel på dette.

Hvorfor årsavgift for tilsynet?

Justervesenets tilsyn skal være brukerfinansiert, og finansiering i form av avgift gir Justervesenet mulighet til å styre tilsynsressursene dit de trengs mest. Årsavgiften erstatter det tidligere tilsynsgebyret.

Hva skal det betales avgift for?

Årsavgiften skal samlet sett dekke tilsyn med vekter som brukes i forbindelse med landing av fisk og pakking av landet fisk i ferdigpakninger.

Justervesenets tilsyn bidrar til økt tillit til målinger og mer like konkurransevilkår for bedriftene i hele bransjen. Justervesenet fører mest tilsyn der risikoen for feil i målinger er størst. Når Justervesenet fører tilsyn med din konkurrent og avdekker ulovlige forhold de har spart penger på, får de pålegg om å rette dette. Det medfører at du ikke lenger må konkurrere med noen som ikke driver lovlig. Det kommer deg og andre bedrifter til gode, selv om Justervesenet ikke fører like mye tilsyn med din bedrift.

Hva ligger årsavgiften på?

Årsavgiften er 0,833 promille av fiskemottakets (selskapets) omsetning av fisk, slik denne fremkommer på forrige års utfylte sluttsedler. Selskapet skal likevel ikke betale mer enn kr 300.000. Avgifter på mindre enn kr 1 000 kreves ikke inn.

For et selskap som driver mottak av fisk på flere steder beregnes årsavgiften for selskapets totale omsetning av fisk, og ikke for hvert enkelt mottakssted for seg.

Hvorfor skal Justervesenet føre tilsyn med fiskemottak?

Justervesenet fører tilsyn med fiskemottak for å bidra til at målinger som foretas knyttet til mottak og omsetning av fisk er korrekte. Tilsynet bidrar dermed til tillit til målinger innad i bransjen, overfor bransjen sett utenfra og i internasjonale sammenhenger.

Tilsynet avdekker en relativt høy andel feil knyttet til målinger i fiskemottak, både ikke tilsiktet, og ved enkelte anledninger tilsiktet. Dette har medført behov for mer tilsyn og dermed økte kostnader totalt for tilsynet med bransjen de siste årene. Justervesenets tilsyn er kostnadskrevende på grunn av reising, kostbart utstyr og tidvis behov for å være flere kontrollører per tilsyn. Hos de aktørene hvor risikoen vurderes som høy, er det behov for å føre tilsyn flere ganger per år på hvert mottaksanlegg.

Når er selskapet ikke årsavgiftspliktig?

Selskapet er ikke årsavgiftspliktig dersom fisken ikke veies hverken i forbindelse med landingsseddel eller sluttseddel. Dette gjelder for eksempel om du kun mottar leppefisk som ikke veies, men telles.

Se for øvrig forskrift om målenheter og måling for mer informasjon om avgift og gebyrer

Skal fryselagre betale årsavgift?

Ja, fryselager som mottar vill fisk, utfører veiinger knyttet til dette og skriver landingsseddel, skal betale årsavgift. Årsavgiften er da nevnte promillesats av siste årsregnskap for bedriften.

Skal du rapportere noe til Justervesenet?

Nei, Justervesenet innhenter grunnlag for beregning av årsavgiften fra Fiskeridirektoratet, som mottar rapporteringen fra mottakene via salgslagene. Justervesenet bruker derfor de offisielle tallene for verdien på fisken slik disse ligger i Fiskeridirektoratets databaser. Som mottaker trenger du derfor ikke rapportere noe til Justervesenet i denne sammenheng.

Hva med deg som avvikler mottaket i løpet av et tilsynsår?

Når mottaket avvikles må du melde fra til Justervesenet. Avgiften beregnes ut fra fjorårets omsetning, men avkortes til og med den måneden Justervesenet mottar meldingen. Meld fra til postmottak@justervesenet.no

Hva med deg som har et nystiftet mottak?

Har du opprettet et foretak trenger Justervesenet informasjon om dette. Ta kontakt på postmottak@justervesenet.no

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt med oss på postmottak@justervesenet.no, eller ring oss på telefon 64 84 86 94 mellom kl 0900 og 1400 på hverdager.