Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Hvilke krav stilles til nye el-målere?

Innen 2019 skal alle el-målere skiftes ut med nye såkalte smartmålere. Dette innebærer at det settes ut mange nye målere på svært kort tid. Mange vil naturlig nok lure på hva slags godkjenningsordninger disse målerne har vært gjennom før de blir satt ut.

De måletekniske kravene til el-målere kan du finne i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. Denne forskriften tar for seg krav som stilles til nye målere før de tas i bruk, krav til målere under bruk, samt hvordan målerne skal kontrolleres etter at de er tatt i bruk.

Kravene til nye målere i denne forskriften følger EUs måleinstrumentdirektiv. Dette innebærer at målerne skal være samsvarsvurderte, som igjen betyr at målertypen har hatt en teknisk gjennomgang og at de ferdige målerne er testet i henhold til kravene i dette direktivet. Dette utføres av et uavhengig teknisk kontrollorgan eller av produsenten selv, etter rutiner som er godkjent av et teknisk kontrollorgan.

Teknisk kontrollorgan

Et teknisk kontrollorgan (TKO) er utnevnt av myndighetene i de respektive landene til å utføre såkalte samsvarsvurderinger. For å kunne utnevnes til dette, må man ha dokumentert kompetanse og være akkreditert for oppgaven. Det er totalt ca. 50 tekniske kontrollorgan i hele EU/EØS-området, og dette er både offentlige og private organisasjoner. I Norge er det kun Justervesenet som er utpekt som teknisk kontrollorgan for elektrisitetsmålere, men i prinsippet er det ingenting i veien for at andre organisasjoner også kan bli utpekt til dette. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som står for denne utpekingen i Norge.

Teknisk gjennomgang av instrumenttypen

For at en el-måler kan bli samsvarsvurdert må den først ha en teknisk gjennomgang, eller typeprøving. Dette innbefatter bl.a. en gjennomgang av dokumentasjonen som produsenten har utarbeidet for instrumentet. Videre skal instrumentet vurderes om det er konstruert på en slik måte at den vil overholde kravene i forskriften. Denne delen vil også omfatte testing på om instrumentet vil fungere i det spesifiserte klimatiske miljøet og hvorvidt den tåler de mekaniske og elektromagnetiske forstyrrelser som en kan forvente under normale forhold.

Kontroll av ferdigproduserte enheter

Selv om en modell har gjennomgått en typeprøving, skal hver enkelt enhet testes før den slippes på markedet. Hensikten med disse testene er å kontrollere at alle målerne er innenfor kravene til nøyaktighet, forstyrrelser, drift osv. Denne sluttkontrollen kan være stikkprøvebasert, men i slike tilfeller stilles det også krav til styring av produksjonsprosessen slik at alle målere i et gitt parti er mest mulig like. Det er med andre ord ikke sikkert at din nye måler har gjennomgått denne fysiske sluttesten, men den har i hvert fall blitt underlagt et kontrollsystem som minimaliserer sannsynligheten for at den ikke overholder kravene.

Justervesenets tilsyn med nye målere

Foruten å være teknisk kontrollorgan er Justervesenet også tilsynsmyndighet for det måletekniske regelverket i Norge. Et sentralt krav er at alle målere som settes ut på markedet i Norge skal være samsvarsvurdert. Justervesenet gjennomfører kontroll med at alle målertyper faktisk har dokumentasjon på at de er samsvarsvurdert, og på dette området har vi et godt samarbeid med nettselskapene. Som en del av vårt tilsyn vil vi likevel gjennomføre noen egne tester på enkelte av disse målerne i tiden fremover.

Sjekk merkingen på din egen el-måler!

Alle måleredskaper som er samsvarsvurdert etter måleinstrumentdirektivet skal påføres CE-merket, en M + årstallet for samsvarsvurderingen i en firkant, samt et 4-sifret tallkode som viser hvilket teknisk kontrollorgan som har vært involvert. I figuren under er et eksempel; her er måleinstrumentet samsvarsvurdert i 2016, og det er påført TKO-kode 0431, som er Justervesenets nummer:

CE MID merke

Du kan sjekke din egen måler om denne merkingen er korrekt. I denne tabellen (PDF) er tallkodene og navn på alle tekniske kontrollorgan som kan utføre samsvarsvurderinger på elmålere. Dersom de 4 sifrene ved siden av CE-merkingen på din måler ikke er i denne listen, ta kontakt med Justervesenet, så kan vi følge opp saken videre.

Vær for øvrig oppmerksom på at dette gjelder for de nye smartmålerne. Måleinstrumentdirektivet kom i 2006, så målere fra før den tid har ikke noen slik merking.

Se også Stoler du på smartmåleren din?

Sist endret 9. mars 2017
Arkiv