Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Justervesenet anser ikke UBER som et taksameter

Justervesenet har vurdert om UBER kan anses som et taksameter som er underlagt krav og kontroll jfr Justervesenets regelverk.

For å være underlagt krav og tilsyn i henhold til taksameterforskriften, må et måleredskap omfattes av definisjonen av et taksameter i forskriftens § 2 a:
«Taksameter: en innretning som sammen med en signalgenerator utgjør et måleredskap. Innretningen måler varighet og beregner distanse på grunnlag av et signal levert av avstandssignalgeneratoren og beregner og angir beløpet som skal betales for en tur, på grunnlag av turens beregnede distanse og/eller målt varighet».

Definisjonen er en ordrett oversettelse fra måleinstrumentdirektivet (MID), som fastsetter krav til taksametre. Det er ikke tillatt å fastsette ytterligere nasjonale krav til måleredskaper som anses som taksametre i henhold til definisjonen, utover krav til at tilleggsinnretninger skal være tilkoblet taksametre.

Ved bruk av UBER-appen fremgår det av kvittering at kunde betaler endelig pris basert på hvor lang tid turen tar og strekningen turen utgjør. Tid og distanse kommuniseres via internett, til en server i USA. Som grunnlag for beregning av distanse benyttes telefonens kommunikasjon med signaler fra satellitt (for eksempel GPS-sensorer).

UBER-appen inneholder en prisberegningsalgoritme som beregner prisen basert på tid og distanse, og også andre momenter. Algoritmen finnes på serveren i USA, som er fysisk adskilt fra telefonen med appen som brukes ved den enkelte tur. I henhold til definisjonen av et taksameter skal innretningen beregne og angi beløpet som skal betales for en tur. Dersom
innretningen skal tolkes som telefonen, oppfyller ikke UBER-appen på telefonen dette vilkåret i definisjonen av et taksameter, og omfattes dermed ikke av kravene som stilles i taksameterforskriften. Det er tvil om et målesystem som består av både smarttelefon, app og en internettbasert tjeneste kan anses som en innretning.

Basert på den måten MID praktiseres på i dag er det dermed betydelig tvil om UBER-appen tilfredstiller definisjonen av et taksameter. Det er av betydning at kravene i harmoniserte direktiver, slik som MID, skal etterleves likt i EØS.

Sist endret 13. mai 2016
Arkiv