Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Forskrift om krav til internkontrollsystem

Fra 1. januar 2017 gjelder forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskaper og målinger.

Forskriften samler krav som stilles til et internkontrollsystem for måleredskap og målinger, som fram til nå har fremkommet i en veileder.

Internkontroll

Den som eier et måleredskap er ansvarlig for at det oppfyller kravene i regelverket, noe som bl.a. betyr at måleredskapet må være godkjent for sitt bruk og at målingene som foretas er korrekte. Justervesenet stiller i utgangspunktet ikke krav til hva den enkelte bedrift gjør for å kontrollere dette, men vil ved tilsyn gi pålegg om retting og i enkelte tilfeller stansing av måleredskaper dersom man avdekker avvik fra regelverket.

Justervesenet kan imidlertid pålegge enkeltbedrifter internkontroll for måleredskaper for å sikre at krav i lover og forskrifter blir oppfylt. I praksis betyr dette at bedriften har et system for og selv sørger for at utstyret blir kontrollert, i stedet for at Justervesenets kontrollører gjør det. Justervesenet vil fortsatt føre tilsyn med disse bedriftenes måleredskaper, men da i form av en gjennomgang av internkontrollsystemet.

Hva er internkontroll?

Internkontroll er systematiske tiltak bedriften har opprettet for å sikre at egenkontrollen av måleredskaper planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav i lover og forskrifter. Et godt internkontrollsystem innebærer bl.a. at bedriften

• har oversikt over regelverket som gjelder for de måleredskapene bedriften bruker.
• har en plan for kontroll og vedlikehold av måleredskapene.
• dokumenterer kontroller som blir utført.
• sørger for at alle som bruker måleredskapene har kunnskap om bruk av disse.
• har rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik.
• dokumenterer avvik.
• har rutiner for systematisk gjennomgang av internkontrollen.

Det er verdt å merke seg at forskriften stiller krav til sporbarhet for normaler og instrumenter som brukes ved kalibrering.

Forskriften medfører ingen måletekniske krav.

Hensikten med forskriften er å legge til rette for at Justervesenet kan utøve tilsyn med internkontrollsystem der dette er den best egnede tilsynsformen, og dermed bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser.

For bedrifter med etablerte kvalitetsstyringssystemer (for eksempel ISO 9001) vil det bety at man tar i bruk disse systemene også på det måletekniske området. Enkelte bedrifter har innført internkontroll på sine måleredskaper fordi de selv anser dette som en viktig del av kvalitetsstyringen eller fordi kundene krever dette.

For hvem gjelder krav om internkontroll?

Justervesenet stiller krav om internkontroll på måleredskaper kun til bedrifter som har fått pålegg om dette gjennom enkeltvedtak. Forskrift om målenheter og måling §5-4 gir Justervesenet adgang til å pålegge brukere krav til internkontroll «når forholdene ligger til rette hos brukeren». Det vil med andre ord si at det ikke vil bli gitt noe slikt pålegg uten at dette er diskutert med brukeren på forhånd.

Sist endret 17. januar 2017
Arkiv