Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Årsavgift for Justervesenets tilsyn

Fiskemottak og aktører innen edelmetall, LPG samt nettselskaper har nå mottatt faktura for årsavgift fra Statens Innkrevingssentral.

Årsavgiften baserer seg på Justervesenet tilsyn med bransjene. Dersom man har spørsmål rundt selve årsavgiften kan man ringe 64 84 86 94 i tidsrommet kl. 09-14.

Henvendelser vedrørende selve fakturaen må rettes til Statens Innkrevingssentral.

Årsavgiften for fiskemottak 2019

Vi vil her gi en forklaring til den økte satsen for årsavgift for tilsyn med fiskemottak.

Den samlede årsavgift til alle fiskemottak dekker Justervesenets samlede kostnad ved tilsyn med fiskemottak.

For 2018 ble det fastsatt en ny modell for denne avgiften, som innebærer at virksomheter som tar imot fisk skal betale en viss promille av verdien av fisken som ble tatt imot året før, slik verdien fremkommer på sluttseddelen. Justervesenet bidrar med beregninger av denne promillesatsen, som fastsettes av Nærings- og fiskeridepartementet i forskrift om målenheter og måling. Justervesenet mottar oversikt over fiskemottak og verdien på fisken fra Fiskeridirektoratet, som henter data fra seddelregisteret. Grunnlaget er derfor basert på det fiskemottakene selv har rapportert inn på landings- og sluttsedler til respektive salgslag.

Da promillesatsen ble fastsatt for 2018 ble det lagt til grunn at alle virksomheter som tar imot fisk på land skulle betale avgift basert på verdien av fisken som var landet. Grunnlaget omfattet dermed de virksomhetene som også ikke selv kjøpte fisken, som f.eks. fryselager. Omleggingen førte til at flere av disse aktørene ble fakturert for et langt høyere beløp i 2018 enn i 2017. På den bakgrunn valgte departementet å presisere hvordan forskrift om målenheter og måling § 6-3 første og annet ledd skulle tolkes. Departementet presiserte at for fryselagre må forskriften § 6-3 forstås slik at årsavgiften for tilsyn blir beregnet på grunnlag av selskapenes omsetning slik det fremkommer av siste årsregnskap. Dette beregningsgrunnlaget er betydelig lavere enn omsetningsverdien på fisken. I beregningene av ny promillesats for 2019 er det tatt høyde for denne endringen fra 2019. Dette resulterer i økt promillesats. Den totale avgiftsbelastningen for bransjen er ikke endret fra 2018 til 2019.

Promillesatsen ble vedtatt av NFD 17. oktober 2019 uten høring, og siden avgiften skal betales inn i år, valgte Justervesenet å sende ut faktura så raskt som mulig uten å varsle om den økte satsen i forkant.

Sist endret 20. november 2019
Arkiv
MENY