Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Utvidet gyldighetsperiode for godkjenning av bensinpumper

Fra 1. januar 2011 endres regelverket slik at Justervesenet utfører kontroll på bensinpumper kun annet hvert år. I 2011 vil kun halvparten av bensinpumpene kontrolleres av Justervesenet.

Bensin- og dieselpumper er måleredskaper med lite målefeil. Til nå har Justervesenet utført årlige kontroller på bensinpumpene. Kontroller av bensinpumper er ressurskrevende. En analyse Justervesenet har gjort basert på tall fra kontroller i perioden 2006 – 2009, viser at konsekvensene av å utvide gyldighetsperioden til to år, er svært små. I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil det ikke være lønnsomt å bruke så store ressurser på måleredskaper med så lite målefeil og med så små konsekvenser av målefeil, som feilsituasjonen i bensinpumper representerer.
Justervesenet utvider derfor gyldighetsperiode for bensinpumper fra 1 til 2 år.

Om feilsituasjonen
I 2009 ble kun 1,26 % av målerne underkjent fordi de ikke tilfredsstilte kravet om maksimalt tillatte målefeil på ± 0,5 %. Feilsituasjonen tilsier at risikoen for å fylle drivstoff fra en bensinpumpe som måler feil utenfor tillatt målefeil er svært liten. De økonomiske konsekvensene av de feilene som eksisterer i bensinpumper er i tillegg små for partene. En sluttkunde som gjennom et helt år fyller drivstoff fra en av de få bensinpumpene med størst feil i kundens disfavør, vil tape svært lite på grunn av målefeilen. En utvidelse av gyldighetsperioden fra 1 til 2 år vil medføre noe økt risiko for at det brukes bensinpumper med målefeil utover den tillatte grensen på ± 0,5 %. Siden konsekvensene av dette vil være svært små for både sluttkunde og selger, forventes ikke at tilliten til måleresultater fra drivstoffpumper påvirkes som følge av en utvidelse fra 1-årlig til 2-årlig gyldighetsperiode.

Kontrollene framover
Kontrollene som ble foretatt i 2010 gir i utgangspunktet en gyldighetsperiode på et år. Justervesenet vil foreta prioriteringer av hvor det skal utføres kontroll i 2011, og rundt halvparten av alle bensinpumper kontrolleres i 2011. De bensinstasjonene som ikke blir kontrollert i 2011, trenger ikke å bestille kontroll. De som ikke kontrolleres i 2011, vil kontrolleres i 2012. Dersom man opplever at man ikke blir kontrollert innen utgangen av 2012, plikter man å bestille kontroll.

Se også forskrift om gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann) for mer informasjon.
07Forskriften finner du under Aktuelt og regelverk på dette nettstedet.

Kontakperson: Nils Magnar Thomassen

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv