Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Høring: Utredning om måling av gass

Justervesenet sender med dette Utredning om måling av gass på høring. Utredningen tar sikte på å avdekke om det er behov for å innføre lovregulerte krav til gassmålere (måling av gass i gassfase) i Norge. Eventuell regulering vil i utgangspunktet kun gjelde ved økonomiske oppgjør.

Det har vært utfordrende å finne entydig informasjon om forbruk, feilsituasjon og bedriftenes kvalitetssikring rundt måleresultater i gassmålere. Foreløpig konklusjon i utredningen er derfor basert på usikre beregninger og anslag. Utredningen kan likevel tyde på at måletekniske krav med tilhørende tilsyn utført av Justervesenet totalt sett kan ha positive effekter sammenlignet med dagens situasjon.

Den foreløpige konklusjonen i utredningen er derfor at det kan være aktuelt å innføre følgende tiltak:

  • Tiltak 1: Krav og tilsyn for gassmålere som omfattes av Måleinstrumentdirektivet (Direktiv 2014/32/EU)
  • Tiltak 3: Krav og tilsyn for gassmålere for komprimert naturgass til kjøretøy

Justervesenet ønsker innspill og kommentarer til alle deler av utredningen. Informasjon om feilsituasjon i målinger av gass og hvilke kvalitetssystemer som benyttes for å sikre korrekt målinger er også relevant.

Innspill til Utredning om måling av gass kan sendes til postmottak@justervesenet.no. Merk svaret med referansenr. 2020/5596.

Kontaktperson for utredningen er Martin Vandbakk, som kan treffes på telefon 64 84 85 72.

Frist for innspill: 10. januar 2021.

Sist endret 8. oktober 2020
Arkiv