Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Krav og kontrollplikt for hjullastervekter

Her følger viktig informasjon til både produsenter/leverandører og brukere av hjullastervekter:

Til brukere av hjullastervekter

Justervesenet fører tilsyn med hjullastervekter som er i bruk, og fakturerer gebyr for tilsynet. Regelverket setter noen krav til deg som bruker av hjullastervekt:

  • Vekt påmontert hjullaster som befinner seg på samme sted, og som kan forveksles med hjullastervekt som brukes til økonomisk oppgjør, må oppfylle kravene i regelverket uansett hva hjullastervekten faktisk brukes til, jf. lov om målenheter, måling og normaltid § 14.
    I lys av at hjullastervektene er flyttbare vil vurderingen for hva som antas å være samme sted og dermed kunne medføre forveksling, være streng.
  • Bruker plikter å bistå slik at tilsynet lar seg gjennomføre, blant annet med å oppgi hvor hjullastervektene befinner seg.
  • Bruker er ansvarlig for at måleredskap oppfyller alle krav i gjeldende regelverk. Dersom det er grunn til å tro at vekten ikke lenger oppfyller disse kravene, skal bruker straks kartlegge og rette problemet, eller slutte å bruke vekten. Hvis en plombe er brutt, kan ikke måleredskap brukes før plombebruddet er meldt fra til Justervesenet.

Dersom Justervesenet finner at vekten ikke oppfyller kravene i regelverket, vil dette medføre et avviksgebyr.

Les mer om krav til hjullastervekter i forskrift om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder

Til leverandører/produsenter av hjullastervekter

Ikke fritak for krav om samsvarsvurdering ved salg
Vekt påmontert hjullaster skal være samsvarsvurdert (førstegangsverifisert) før den tas i bruk. Det er produsenten av vekten eller dennes autoriserte representant, som er ansvarlig for at en vekt som selges er samsvarsvurdert.

Forvekslingsfare
For hjullastere foreligger det en reell fare for at ikke-godkjente vekter kan bli brukt til formål hvor det er krav om at det skal benyttes godkjente vekter. Det vises blant annet til at hjullastere lett kan flyttes fra ett sted til et annet og tas i bruk til økonomisk oppgjør der de ikke skulle. I lys av dette vil søknad om fritak fra krav om samsvarsvurdering ved salg ikke innvilges for hjullastervekter. På denne måten unngår en tvilstilfeller, usikkerhet og ubevisst bruk av vekter som ikke er samsvarsvurdert.

Produsent eller dennes autoriserte representants plikter
Produsenten, eller dennes autoriserte representant, må være kjent med sine plikter slik at måleredskap som selges er samsvarsvurdert før det tas i bruk. Den som kjøper vekten må også opplyses om at den må oppfylle kravene i regelverket.

Tilrettelegging for teknisk kontrollorgan (TKO)
For at et teknisk kontrollorgan skal kunne gjennomføre en samsvarsvurdering, er det nødvendig at all tilgjengelig dokumentasjon som er påkrevd i henhold til MID (EUs måleinstrumentdirektiv) er tilgjengelig. Relevant dokumentasjon er typegodkjenning, sertifikater o.l.

Det er vanlig at et teknisk kontrollorgan i sine leveringsbetingelser krever at den som har søkt om samsvarsvurderingen (produsent eller dennes autoriserte representant) skal være behjelpelig med å få utført nødvendige tester. Slik hjelp kan for eksempel være praktisk tilrettelegging, og å sørge for at nødvendig utstyr og personell er tilgjengelig.

Den som har søkt om samsvarsvurderingen har ansvaret for den praktiske tilretteleggingen hos den som har kjøpt vekten (bruker). Dette betyr at dersom bruker ikke bistår i tilstrekkelig grad, anses leveringsbetingelsene for samsvarsvurderingen å være brutt. Konsekvensen er at samsvarsvurderingen ikke kan gjennomføres og at vekten dermed ikke kan tas i bruk.

Ytterligere informasjon
Dersom dere har behov for ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss.

Se også denne siden for kontaktinfo til våre distriktskontor

 

 

Sist endret 8. februar 2017
Nyhetsarkiv
MENY